Subsidie onderzoek samenwerking eerstelijns zorg tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici

Subsidies, Fondsen
Subsidie om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door een kennis- en onderzoeksinstellingen samen met minimaal twee zorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, gezondheidscentra of thuiszorgorganisaties. Voor een project kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, evalueren en verbeteren.

Het primaire uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl.

De vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste georganiseerd kan worden, over de bestaande schotten van de zorg heen, is hierin dienend.

Doelgroep

Een projectidee kan alleen door kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) worden ingediend. Samenwerking tussen een kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) met minimaal 2, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is verplicht binnen
deze subsidieronde. Uit de projectbeschrijving dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is.
In het project dient verder minimaal te worden samengewerkt met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline. In het project wordt gewerkt met bestaande samenwerkingsverbanden of er wordt een nieuw
samenwerkingsverband opgericht. 

Voorwaarden

Randvoorwaarden samenwerking

  • In het project wordt minimaal samengewerkt met patiënten(-/vertegenwoordigers), huisartsen, ten minste 1 verpleegkundige en/of verzorgende discipline en tenminste 1 paramedische discipline De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid
    • Onder verpleegkundige en verzorgende disciplines wordt verstaan: alle verpleegkundige en verzorgende disciplines, zoals de wijkverpleegkundigen, de praktijkondersteuner huisarts (POH) en verpleegkundig specialisten werkzaam in de huisartsenpraktijk. Onder paramedische disciplines worden de volgende disciplines verstaan: ergotherapie, oefentherapie, fysiotherapie, diëtetiek, logopedie en huidtherapie
  • Er worden bestaande of nieuwe multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, organisatievormen of netwerken doorontwikkeld of opgericht. Doel is om te onderzoeken wat de meerwaarde en het proces van samenwerken is in deze verbanden
  • Samenwerking met andere disciplines, de tweede lijn en het sociaal domein is toegestaan in de projecten, indien dit overtuigend bijdraagt aan de optimale zorg voor de zorgvrager.

Daarnaast zijn er een aantal relevantiecriteria en kwaliteitscriteria van toepassing.
Een specificatie hiervan kun je vinden in bijgaande subsidieoproep (pagina 4 en verder).

Subsidie

Voor deze subsidieronde is € 2.000.000,- beschikbaar.
Voor een project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).