Subsidie onderzoek sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren, om zo o.a. inzicht te krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele ontwikkeling van jongeren beïnvloed. De subsidieverstrekker is ook bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen met betrekking tot jonge LGBTIQ-geïdentificeerde vluchtelingen. Met deze oproep wil de subsidieverstrekker de wetenschappelijke aandacht vestigen op de rol van de ervaring van vluchteling in het vormgeven van de seksuele ontwikkeling en de identiteit van jongeren. Onderzoekers zijn vrij om hun eigen voorstellen te ontwikkelen. De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers die werkzaam zijn bij universiteiten en/of andere onderzoek-/expertinstellingen. De subsidieverstrekker kan onderzoeksprojecten financieren met 1 doctoraatspositie. Naast personeelskosten voor de PhD of junior onderzoekerspositie (1 VTE voor vier jaar) en personeelskosten voor supervisie (0,1 VTE voor vier jaar). Daarnaast kan de begroting materiële kosten bevatten die rechtstreeks verband houden met het onderzoek tot een maximum van € 5.000 (specificaties noodzakelijk) voor de gehele financieringsperiode. Ook is een vergoeding van € 5.000,- voor de gehele financieringsperiode beschikbaar (geen begroting nodig). De eerste stap van de aanvraagprocedure is het sturen van een Letter of Intent (Pre-Application) met een maximum van twee pagina's, aangevuld met een samenvattend CV.

Toepassing

Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren. Hierbij wil men meer inzicht krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele ontwikkeling van jongeren beïnvloed, rekening houdende met de publieke discussie over het burgerschap van vluchtelingen. De subsidieverstrekker verwacht dat dit inzicht ook bijdraagt aan de kennis over de sociale en psychoseksuele ontwikkeling van kinderen in het algemeen.

Men neemt als uitgangspunt dat de vluchtelingenervaring, gekenmerkt door ervaringen met geweld, verlies, trauma, ontheemding, veranderingen in de sociaal-economische positie, discriminatie, aanpassing, en culturele verandering, gevolgen heeft voor de seksuele ontwikkeling van jongeren, rekening houdende met de ervaringen en houdingen van vluchtelingen met betrekking tot hun eigen en andermans ervaringen seksualiteit. Hoe beïnvloedt de ervaring van de vluchteling de familierelaties en relaties binnen gemeenschappen, zowel in de eerste als in de volgende generaties? Bovendien komen sommige kinderen in de gastlanden aan zonder hun ouders: wat voor effect heeft dit op hun psychoseksuele ontwikkeling? De subsidieverstrekker is ook bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksvoorstellen met betrekking tot jonge LGBTIQ-geïdentificeerde vluchtelingen.

Met deze oproep wil de subsidieverstrekker de wetenschappelijke aandacht vestigen op de rol van de ervaring van vluchteling in het vormgeven van de seksuele ontwikkeling en de identiteit van jongeren. Onderzoekers zijn vrij om hun eigen voorstellen te ontwikkelen. De setting of het voorwerp van het onderzoek kan variëren: onderzoekers kunnen zich richten op een bepaalde groep jongeren met een vluchtelingenachtergrond (voor bijvoorbeeld homoseksuele, biseksuele of heteroseksuele jongeren) of op een bepaalde nationale, regionale, culturele of religieuze achtergrond.

De leeftijd van de onderzoeksgroep kan verschillen van jonge kinderen tot adolescenten tot midden twintig. In het geval van retrospectief onderzoek kan de focus ook liggen op zijn op volwassenen die terugblikken op hun jeugd.

De onderzoekssetting kan worden bepaald geografisch (in een bepaalde stad of regio of nationaal), maar kan ook virtueel zijn, educatieve of recreatieve (evenementen, sociale bewegingen en dergelijke). De onderzoeksgroep kan zijn eerste, tweede of derde generatie, kinderen, ouders, professionals en de gezondheidszorg werknemers, leraren en beleidsmakers.

Doelgroep

Onderzoekers die werkzaam zijn bij universiteiten en/of andere onderzoek-/expertinstellingen kunnen een voorstel indienen. Het voorstel moet door de projectleider worden ingediend.

Subsidie

De subsidieverstrekker kan onderzoeksprojecten financieren met 1 doctoraatspositie. Naast personeelskosten voor de PhD of junior onderzoekerspositie (1 VTE voor vier jaar) en personeelskosten voor supervisie (0,1
VTE voor vier jaar). Daarnaast kan de begroting materiële kosten bevatten die rechtstreeks verband houden met het onderzoek tot een maximum van € 5.000 (specificaties noodzakelijk) voor de gehele financieringsperiode.
Daarnaast is een vergoeding van € 5.000,- voor de gehele financieringsperiode beschikbaar (geen begroting nodig).

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking hebben op bovenstaande activiteiten en doelgroep.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de inhoud

 • Het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van het voorstel moet in de aanvraag worden vermeld
 • De resultaten van de studie moeten zowel de ontwikkeling van de theorie als de praktijk ten goede komen
 • Het voorstel moet inzicht geven in de wijze waarop toegang tot het veld wordt verkregen
 • Het voorstel moet ingaan op de voordelen van de onderzoeksresultaten voor het gebied en moet ook de mogelijkheden voor de uitvoering in kaart te brengen
 • Het voorstel moet bij voorkeur gebaseerd zijn op onderzoek vanuit een interdisciplinaire perspectief
 • In het voorstel moet rekening worden gehouden met de diversiteit (met betrekking tot geslacht, sociaal-economisch aspect, enz. achtergrond, seksuele geaardheid, opleidingsniveau en/of gezondheid).
 • Het voorstel moet de kennis van de aanvragers over de bestaande literatuur weerspiegelen

Procedurele voorwaarden voor onderzoeksvoorstellen

 • De duur van het te honoreren project bedraagt maximaal 48 maanden.De belofte dat een voorstel zal worden gehonoreerd zal zijn
 • De voorstellen moeten in het Engels zijn
 • Het onderzoeksvoorstel mag maximaal 4000 woorden bevatten (het abstracte, de referenties, de hoofd CV van de aanvrager en het budget uitgesloten).
 • In de begroting moeten alle kosten in detail worden gespecificeerd
 • De subsidieverstrekker kan een voorstel alleen verwerken als het per post naar de subsidieverstrekker wordt gestuurd, direct na verzending per e-mail. Het voorstel moet
  uiterlijk een week na de indiening per e-mail ontvangen zijn

Aanvragen

De eerste stap van deze procedure is het sturen van een Letter of Intent (Pre-Application) met een maximum van twee pagina's, aangevuld met een samenvattend CV. Deze dient uiterlijk per post te worden verstuurd
voor 15 januari 2021. Op basis hiervan zal de subsidieverstrekker kandidaten selecteren om een definitief onderzoeksvoorstel te schrijven.