Subsidie onderzoeksjournalistiek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor het realiseren van nieuwe arbeidsplaatsen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van producties op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Onder onderzoeksjournalistiek verstaat de subsidieverstrekker in dit geval kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek. De subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in de kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuwe arbeidsplaatsen ten behoeve van onderzoeksjournalistiek. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor bijkomende kosten van activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden en die noodzakelijk of van toegevoegde waarde zijn voor het journalistieke project. De subsidie voor het creëren van een volledig nieuwe arbeidsplaats bedraagt maximaal 3.500 euro per maand, voor het vervangen van een bestaande medewerker bedraagt de subsidie 1.750 per maand. Wat lang niet iedereen weet is dat ook voor freelance medewerkers subsidie kan worden aangevraagd, namelijk 36 euro per uur, tot een maximum van 42.000 euro per jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen als onderdeel van projecten van die bestaan uit het vormen of uitbreiden van journalistieke organisaties en of samenwerkingsverbanden, met als doel het structureel verbeteren van deze organisaties en de kwaliteit van de onderzoeksjournalistieke producties die zij maken. 

De subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in:

 • De kosten van een passende beloning van medewerkers op nieuw te creëren arbeidsplaatsen uitsluitend ten behoeve van onderzoeksjournalistiek
 • Bijkomende kosten van activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden en die van toegevoegde waarde of voorwaardelijk zijn voor de uitvoering van een project. 

Onder het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen wordt verstaan:

 • Het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die zich tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar volledig toeleggen op onderzoeksjournalistiek of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn
 • Het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar de plaats innemen van al werkzame journalistieke medewerkers welke laatsten zich volledig gaan toeleggen op
  onderzoeksjournalistiek.
 • Voorwaarde hierbij is dat medewerkers boven de huidige bezetting worden aangenomen
 • Voor reeds lopende projecten waarvoor op grond van eerdere tijdelijke subsidieregelingen onderzoeksjournalistiek subsidie is verstrekt, geldt hierbij de bezetting ten opzichte van 31 december 2018. Voor nieuwe projecten geldt hierbij dat gekeken wordt naar de bezetting tot aan 31 december 2020

Voorwaarden

De subsidieverstrekker maakt onderscheidt tussen randvoorwaarden en inhoudelijke criteria. Daarnaast moet de aanvraag betrekking hebben op de bovenstaande activiteiten.

Randvoorwaarden

 • Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen is onderdeel van een project dat gericht is op het structureel verbeteren van de onderzoeksjournalistiek in Nederland
 • Een senior lid binnen de organisatie leidt het project en is hierbij doorlopend betrokken

Inhoudelijke criteria

 • Team: in hoeverre is er sprake van een ervaren team met de benodigde kennis en disciplines om het project goed uit te kunnen voeren?
 • Duurzaamheid: in hoeverre kan het project zelfvoorzienend worden voortgezet na het subsidietraject en wordt er blijvende waarde en kennis gecreëerd
 • Samenwerking: op welke wijze heeft het project (een nieuwe) samenwerking als beoogd doel en in welke mate betekent dit een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, professies en partijen
 • Publiek belang en impact: in welke mate is het project van belang en urgent voor het publiek, en in hoeverre is er een sprake van een gedegen strategie om dit publiek te bereiken
 • Vernieuwing: in hoeverre is het project aanvullend op bestaande activiteiten en structuren op het terrein van onderzoeksjournalistiek; in hoeverre is er sprake van reflectie op de eigen organisatie en bereidheid om te vernieuwen waar nodig

Het  fonds beoordeelt eerst of een verzoek voldoet aan de randvoorwaarden. Als een verzoek niet aan deze randvoorwaarden voldoet, wijst het fonds het verzoek op formele gronden af. 

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van de situatie:

 • Voor het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die zich tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar volledig toeleggen op onderzoeksjournalistiek of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn bedraagt de subsidie maximaal 3.500 euro per maand
 • Voor het in dienst nemen of anderszins te werk stellen van nieuwe medewerkers die tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar de plaats innemen van al werkzame journalistieke medewerkers welke laatsten zich volledig gaan toeleggen op
  onderzoeksjournalistiek bedraagt de subsidie maximaal 1.750 euro per maand
 • Voor freelance medewerkers die zich tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar volledig toeleggen op onderzoeksjournalistiek of andere werkzaamheden verrichten die daarvoor essentieel zijn bedraagt de subsidie maximaal maximaal 36 euro per uur tot een maximum van 42.000 euro per jaar
 • Voor freelance medewerkers die tijdens (een gedeelte van) de projectperiode van een jaar de plaats innemen van al werkzame journalistieke medewerkers welke laatsten zich volledig gaan toeleggen op onderzoeksjournalistiek bedraagt de subsidie maximaal 36 euro per uur tot een maximum van 21.000 euro per jaar

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Begroting in het door het fonds aangeleverde format
 • Informatie waaruit blijkt dat de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en rechtspersoonlijkheid bezit dan wel bezig is deze te verkrijgen
 • Document waaruit blijkt dat de aanvrager vanuit onafhankelijkheid opereert en er wordt gewerkt volgens vastgestelde journalistieke uitgangspunten en waarden
 • Meest recente jaarrekening en indien aanwezig jaarverslag
 • Beschrijving van de voorgenomen activiteiten, de ambities en het einddoel van het plan
 • Voorstellen voor het meten en waarderen van behaalde resultaten
 • Begroting, met o.a. een omschrijving van de totale arbeidskosten van het project, waarbij je inzichtelijk maakt hoe deze kosten gedekt worden