Subsidie onderzoeksorganisaties en zorginstellingen voor onderzoek naar doelmatigheid toepassing van geneesmiddelen

Subsidies
Subsidie voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan lager of minder frequent doseren, behandeling op maat, effectiviteitsonderzoek naar een goedkoper alternatief etc. Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen waar fabrikanten geen of zeer beperkt onderzoek naar doen, waaronder zwangeren, kinderen en ouderen. De indiening betreft een aanvraag voor prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en omvat een duidelijke klinische vraagstelling die algemeen als probleem wordt erkend. De subsidie kan worden aangevraagd door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of zorginstelling worden ingediend. Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale studiebudget, inclusief eventuele cofinanciering. Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. Je kunt de subsidie gedurende de aanvraagperiode online aanvragen.

Toepassing

In de subsidieronde Grote Trials gaat het specifiek om studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan lager of minder frequent doseren, behandeling op maat, effectiviteitsonderzoek naar een goedkoper alternatief etc. Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen waar fabrikanten geen of zeer beperkt onderzoek naar doen, waaronder zwangeren, kinderen en ouderen.

Dit betreffen altijd overstijgende maatschappelijke vragen die bijdragen aan het algemene publieke belang om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg in Nederland te verbeteren, die niet door de markt worden opgepakt omdat die er bijvoorbeeld vanuit financieel oogpunt geen belang bij heeft. De marktwerking levert zodoende negatieve factoren op voor de maatschappij en remt positieve factoren waar de maatschappij van kan profiteren.

De indiening betreft een aanvraag voor prospectief, (inter)nationaal, multicenter interventie-onderzoek met in Nederland geregistreerde geneesmiddelen en omvat een duidelijke klinische vraagstelling die algemeen als probleem wordt erkend. Het onderwerp heeft een breed draagvlak bij de betreffende beroepsgroep(en). Deelname aan het project door alle relevante partijen op nationaal niveau is vereist. Het nationale karakter maakt het mogelijk een goede infrastructuur op te zetten die ook voor toekomstige studies te gebruiken is. Bij voldoende onderbouwing kan een substantieel deel van de subsidie worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies.

Doelgroep

Een projectidee kan door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling worden ingediend.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

Relevantiecriteria

 • Concrete opbrengsten
 • Implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk
  • Samenwerking met relevante stakeholders
  • Cofinanciering
  • Oplevering van bruikbare kennisproducten
  • Gerichte verspreidings- en implementatieactiviteiten
 • Algemene aandachtspunten
  • Participatie van patiënten en/of eindgebruikers
  • Toegang tot data
  • Open Access
  • Diversiteit

Kwaliteitscriteria
De subsidieverstrekker stelt eisen aan de kwaliteit van de verschillende aspecten van de aanvraag:

 • Probleemstelling, onderzoeksvraag en -doelen;
 • Aanpak van de studie (studieopzet, patiëntenpopulatie, het te onderzoeken geneesmiddel en de comparator, de variabelen en toetsing, statistische analyses, economische evaluatie, diversiteit)
 • Relevantie voor de klinische praktijk (concrete opbrengsten, implementeerbaarheid van de resultaten in de praktijk)
 • Patientenparticipatie
 • Organisatie, management en infrastructuur
 • Haalbaarheid; het moet aannemelijk zijn dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. De haalbaarheid van de patiënteninclusie wordt uitdrukkelijk meegenomen in de beoordeling. Meer informatie hierover vindt u in de publicatie Succesvol includeren
 • Budget (mag in een eventuele uitgewerkte aanvraag niet meer dan 15% afwijken, tenzij stevig onderbouwd)

Zie ook bijgaande subsidieoproep voor een verdere toelichting op de criteria.

Subsidie

Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale studiebudget, inclusief eventuele cofinanciering.
Er worden geen beperkingen gesteld aan het maximaal aan te vragen bedrag en de looptijd van het onderzoek. De (onderbouwing van de) hoogte van het totale budget en de aangevraagde financiering vormen onderdeel van de beoordeling. Het is daarom van belang dat de omvang van het budget en de looptijd realistisch en goed onderbouwd zijn.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).