Subsidie ontwikkeling ervaren urban arts rolmodellen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor culturele instellingen gericht op het professionaliseren van de (door)ontwikkeling van personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes zijn opgeleid en al meer dan 10 jaar een rolmodel zijn die nieuwe generaties urban arts talenten actief begeleiden. Daarnaast richt de subsidie zich op het overdragen van deze kennis. De subsidie bedraagt mimimaal 25.000 euro en maximaal 50.000 euro per aanvraag. De subsidie kan online aangevraagd worden, waarbij er tijdens de aanvraagperiode de mogelijkheid zal zijn om een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven in de vorm van een pitch. 

Toepassing

Subsidie voor culturele instellingen voor een professionaliseringstraject gericht op personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes zijn opgeleid (urban arts mid career). 

De urban arts mid career dient minimaal 10 jaar werkervaring binnen het domein van actieve cultuurparticipatie te hebben en zich onder begeleiding van mentoren of coaches door te ontwikkelen als begeleider en coach van cultuurmakers. Hierbij is er expliciet ruimte en aandacht voor het praktisch delen van de opgedane kennis met cultuurmakers.

De subsidie moet volledig ten goede komen aan het professionaliseringstraject van de urban arts mid career, met inbegrip van de uitvoering van een participatieproject.

Doelgroep

Culturele instellingen en ervaren cultuurmaker op het gebied van urban arts.

Voorwaarden

 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor de subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 10% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiele investeringen die nodig zijn voor het project
 • De subsidieontvanger werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur
 • De subsidieontvanger is verplicht:
  • Tot kennisdeling van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt
  • Deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het professionaliseringstraject in relatie tot het doel van de regeling
 • Samenwerking met partners, begeleiders en cultuurmakers
 • Effect van het professionaliseringstraject voor de urban arts mid career zelf en de cultuurmakers

Restricties

De subsidie wordt geweigerd als:

 • Voor dezelfde activiteiten al subsidie is verleend door het fonds, door een van de andere rijkscultuurfondsen, of op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al worden uitgevoerd
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere activiteiten van een lokale of regionale professionele culturele instelling dan wel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere (taakstelling)budget van de aanvrager
 • Als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal 25.000 en maximaal 50.000 euro per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan voor de gehele looptijd van het project
 • Sluitende begroting

Pitch
De urban arts mid career en culturele instelling worden in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven in de vorm van een pitch.