Subsidie oplossen knelpunten arbeidsmarkt

Subsidies
Subsidie voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt. De projecten moeten gericht zijn op een leven lang ontwikkelen, het ontwikkelen van een veerkrachtige arbeidsmarkt, het beter aanspreken van onbenut potentieel en het aantrekken en behouden van internationaal talent. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de totale kosten zoals opgenomen in de begroting van het afgesloten deelakkoord met een maximum van € 250.000 per jaar.

Toepassing

Projectsubsidie voor de realisatie van projecten die bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt:

 • Koploper in Leven Lang Ontwikkelen
 • Meest veerkrachtige arbeidsmarkt
 • Beter aanspreken onbenut potentieel
 • Internationaal talent aantrekken en behouden

De activiteiten moeten leiden tot de uitvoering en realisatie van een deelakkoord waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kwantitatieve doelstellingen zoals benoemd in het Human Capital akkoord:

 • Vergroting van de ontwikkeling van 40.000 werknemers
 • Beter gebruik van menselijk kapitaal door 1.000 werkgevers
 • Verbeterd ontwikkelperspectief van 45.000 flexwerkers
 • 55.000 transities van werk naar werk over sector- en regiogrenzen heen
 • Verbeterd gebruik van het potentieel van 3000 mbo-geschoolde vakkrachten die nu geen passende functie hebben
 • Verhoging van de arbeidsparticipatie van 25.000 werklozen en niet-werkenden
 • Verhoging van de arbeidsparticipatie van 20.000 onderbenutte deeltijdwerkers
 • Het aantrekken van 1.000 internationale talenten

Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de penvoerder van een samenwerkingsverband die belast is met de coördinatie van een deelakkoord.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden

De activiteiten komen ten gunste:

 • Ten minste een van de speerpuntsectoren van de Economic Board Zuid-Holland: haven in transitie, feeding & greening megacities, cybersecurity, life sciences & health, smart industry, of
 • Ten minste een van de drie eerstgenoemde transitiepaden uit de Roadmap Next Economy:
  • Smart digital delta
  • Smart energy delta
  • Circular economy
 • De activiteit kan binnen 26 weken na de datum van subsidieverlening in uitvoering zijn
 • De activiteit heeft een maximale looptijd van vier jaar

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 50.000, meer dan € 250.000 per jaar of meer dan € 1.000.000 bedraagt
 • Gedeputeerde Staten voor dezelfde activiteiten eerder al subsidie hebben verleend of anderszins middelen ter beschikking hebben gesteld
 • Uit de laatste twee gepubliceerde of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen van de aanvrager blijkt dat:
  • De solvabiliteitsratio van de aanvrager (eigen vermogen/totaal vermogen) gelijk is aan of lager is dan 7,5%; of
  • De rentedekkingsgraad van de aanvrager op basis van de EBITDA (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen) lager is dan 1.0.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de totale kosten zoals opgenomen in de begroting van het afgesloten deelakkoord met een maximum van € 250.000 per jaar. Subsidies minder  dan € 50.000 worden de subsidie niet verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand