Subsidie oplossen maatschappelijk problemen via innovatie

Subsidies
Interessante subsidie voor maatschappelijke organisaties voor het (her)ontwikkelen van nieuwe producten, methoden of diensten die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. De subsidie is maximaal € 10.000 per aanvrager.

Toepassing

Je kunt als maatschappelijke organisatie subsidie aanvragen voor het samen met een een kennisinstelling of onderwijsinstelling (her)ontwikkelen van producten of diensten die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven van de provincie Overijssel.

De maatschappelijke richten zich vooral op noaberschap, zelfstandig leven, gezond bewegen en delen en leren.

Noaberschap
Ondersteunen van lokale ontwikkelingen die te maken hebben met noaberschap, en het via een helpdesk ondersteunen van lokale initiatieven met kennis, ervaring, lokale netwerken en expertise.

Zelfstandig leven
Ondersteunen van kwetsbare inwoners en het vergroten van basisvaardigheden en zelfredzaam te zijn.

Gezond bewegen
Ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan gezond bewegen.
Hierbij gaat het o.a. om het ondersteunen van gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport.
Verder het ondersteunen bovenlokale projecten die gezond bewegen op lokaal niveau bevorderen.

Delen en leren
Bijdragen aan een kennisinfrastructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld en aandacht is voor talentontwikkeling.

Doelgroep

Gemeente, waterschap of een maatschappelijke organisatie, gevestigd in Overijssel

Voorwaarden

 • Je hebt binnen het geldende subsidieplafond nog geen subsidie ontvangen op basis van deze regeling
 • Je bent een gemeente, waterschap of een maatschappelijke organisatie, en bent gevestigd in Overijssel

 • De innovatieactiviteiten worden uitgevoerd door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling of groot bedrijf met R&D faciliteiten

 • De activiteiten geven invulling aan de aanpak van maatschappelijke opgaven van de provincie Overijssel, welke je kunt vinden op: https://begroting2018.overijssel.nl/p19309/overzicht

 • De subsidie voldoet aan de de-minimisverordening.

Subsidie

 • Indien de activiteiten worden uitgevoerd door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling, groot bedrijf met R&D faciliteiten gevestigd in Overijssel bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,– per aanvrager
 • Indien de activiteiten worden uitgevoerd door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling, groot bedrijf met R&D faciliteiten gevestigd buiten Overijssel bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,– per aanvrager
 • Indien de aanvrager al subsidie heeft ontvangen op basis van de de-minimisverordening kan dit gevolgen hebben op de hoogte van de subsidie

Uitsluitend de kosten van een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling, een groot bedrijf met R&D faciliteiten subsidiabel.
Dit betekent dat eigen uren van de aanvrager niet subsidiabel zijn.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).
Je kunt in via het online aanvraagformulier bijgaande bijlagen meesturen.

Let op

 • Voor deze aanvraag is een DigiD of eHerkenning nodig
 • Zorg er voor dat je eerst onderstaande bijlagen bij de hand hebt, vóórdat je het aanvraagformulier gaat invullen.

Verplicht mee te sturen bijlagen

 • Een door een open innovatiefaciliteit, kennisinstelling, onderwijsinstelling of groot bedrijf met R&D faciliteiten getekende offerte waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten blijkt. Voor een haalbaarheidsproject smart industry innovatie mag dit ook een getekende offerte van een bedrijf met specifieke kennis op het gebied van smart industry zijn.
 • Een bewijs van bankrekening als je nog nooit subsidie hebt ontvangen van de provincie of als je bankrekeningnummer is gewijzigd. Een kopie van bankafschrift of, bij telebankieren, een schermprint waarop alleen naam en rekeningnummer zichtbaar zijn is voldoende. Let op: stuur geen kopie van je bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als je organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing).
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult