Subsidie organiseren evenementen watersport

Subsidies
Subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven. De subsidie is afhankelijk van de omvang van het watersportevenement. Voor watersportevenementen met een nationaal karakter bedraagt de subsidie maximaal 4.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen richten zich op het organiseren van evenementen op het gebied van watersport in onderstaande werkgebied, waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven.

Het watersportevenement waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet bijdragen aan:

 • De belangstelling voor sport en bewegen in onderstaande werkgebied; en/of
 • De sport- en beweegparticipatie van de inwoners van onderstaande werkgebied; en/of
 • De ontwikkeling en versterking van het sport- en beweegklimaat in onderstaande werkgebied op het gebied van watersport; en/of

 • De ontwikkeling van de gemeente als watersportstad

Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Gemeente Lelystad.
De activiteit moet in Lelystad georganiseerd worden, maar als aanvrager hoef je daar niet gevestigd te zijn.

Voorwaarden

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op de organisatie van een watersportevenement, zoals omschreven onder "toepassing"
 • De aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk
 • Het watersportevenement moet georganiseerd worden in Lelystad

Restricties

Je komt niet voor subsidie in aanmerking indien:

 • De activiteit geen betrekking heeft op watersport
 • De activiteit een winstoogmerk heeft
 • De subsidie een financiële bijdrage vormt voor een goed doel waarvoor de activiteit wordt georganiseerd
 • In het betreffende subsidie jaar voor een vergelijkbare activiteit al door de verstrekker subsidie is verstrekt aan de aanvrager
 • De gesubsidieerde activiteit niet wordt uitgevoerd in het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt

Subsidie

De subsidie bedraagt:

 • Maximaal € 4.000,- per aanvraag met een nationaal karakter
 • Maximaal € 8.000,- per aanvraag met een internationaal karakter
 • Minimaal € 1.000,- per aanvraag

Subsidiabele kosten
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, dienen direct betrekking te hebben op de activiteit. Dit zijn organisatiekosten, waaronder in elk geval:

 • Materiaalkosten
 • Promotiekosten
 • Huur accommodatie
 • Kosten voor noodzakelijke vergunningen
 • Transportkosten voor vervoer van materialen voor de activiteit
 • Prijzen (materiële waardering in de vorm van bekers, medailles, e.d., niet zijnde financiële middelen)
 • Vrijwilligerswaarderingen tot een maximum van 5% van de verleende subsidie.

Niet subsidiabele kosten
Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • Reis- en verblijfskosten
 • Cateringkosten
 • Bestuurs- en administratiekosten
 • Vergoeding uren eigen inzet en eventueel personeelskosten van de aanvrager
 • Kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd
 • De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de doelen zoals omschreven onder "Toepassing"
 • Omschrijving op welke wijze openbare bekendheid wordt gegeven aan de gesubsidieerde activiteit
 • Indien van toepassing een overzicht of onderbouwde inschatting van het aantal internationale deelnemers