Subsidie overheid en onderzoek hogescholen

Subsidies
Subsidie voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen in samenwerking met hbo professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. De onderzoekvraag moet aantoonbaar afkomstig zijn van de publieke sector, maatschappelijk relevant en gekoppeld aan een concrete uitdaging uit de professionele praktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. Meerwaarde is als het gaat om een urgente vraag die uitnodigt tot het ontwikkelen van innovatieve kennis. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de openstelling van de subsidie.

Toepassing

Subsidie gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector bevorderen.

Gestuurd door de vraag vanuit het beroepenveld wordt in netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Doelgroep

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voor alle aanvragen geldt de ‘NWO-subsidieregeling 2017’
Zie ook de bijlage, pagina 2 e.v.

Specifieke voorwaarden

 • De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector
 • De aanvraag beschrijft de doelstellingen en beoogde activiteiten van het consortium en wordt ondersteund door een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde om de voorgestelde onderzoeksactiviteiten uit te voeren
 • De consortiumpartners dragen bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering dient ten
  minste 50% van de totale projectkosten te bedragen. De cofinanciering kan zowel in cash als in kind
  (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden. De omvang van de cofinanciering dient bij
  de aanvraag, via de begroting, opgegeven te worden

Financiële voorwaarden
De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde
loonkosten en materiële kosten, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.
Zie ook pag. 5.e.v. van de bijgaande subsidieoproep

Beoordelingscriteria

 • Vraagarticulatie
 • Netwerkvorming
 • Onderzoeksplan

Subsidie

Het maximaal beschikbare budget voor deze call is € 7,2 miljoen.
Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. In verband met de coronacrisis
wordt de regeling RAAK-publiek uitgevoerd in twee rondes. Het maximaal beschikbare budget wordt
verdeeld over deze twee rondes. Elke ronde heeft een budget van € 3,6 miljoen.
Eventueel resterend budget uit de eerste ronde wordt toegevoegd aan de tweede ronde.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Projectvoorstel
 • Begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing
 • Overzicht van betrokken projectgroepleden in het kader van de ‘Code omgang met persoonlijke belangen’ van NWO.

Relevante links