Subsidie overleg klimaatverandering

Subsidies
Subsidie voor overleg tussen verschillende relevante partijen gericht op het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en anderzijds dient om de mogelijkheden te bespreken om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering door middel van concrete maatregelen. 

Toepassing

Projectsubsidie voor het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Hieronder verstaan we in dit geval gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds.

Doelgroep

Gemeenten in Noord-Brabant of een samenwerkingsverband van gemeenten.

Voorwaarden

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Voorafgaand aan het project is een klimaatstresstest uitgevoerd
 • Het project is gericht op het voeren van een klimaatadaptatiedialoog aan de hand van de in de klimaatstresstest
 • De planning en de prioritering voor het voeren van de klimaatadaptatiedialoog sluiten aan bij de resultaten van de uitgevoerde klimaatstresstest
 • Aan het project ligt een projectplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
  • Een sluitende en realistische begroting

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt:

 • Je al voor de aanvraag begonnen bent met de uitvoering van het project
 • Voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling

Subsidie

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 600.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 in geval het project zich beperkt tot één deelnemer gemeente, en € 15.000 per gemeente in geval de subsidieaanvrager een samenwerkingsverband is.

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • Interne loonkosten
 • Kosten derden

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).