Subsidie produceren nieuw werk kunst en cultuur

Subsidies, Fondsen
Éénmalige subsidie voor kleine ondernemers in de culturele sector, zodat zij weer nieuw werk kunnen produceren. Het doel van dit budget is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector. De subsidie kan worden aangevraagd door een of meer professionele uitvoerders in de kunst en cultuur, die zichzelf door beoefening van zijn of haar vak primair in het levensonderhoud kan (gaan) voorzien, en door amateurkunstverenigingen en stichtingen die een culturele activiteit mogelijk maakt waarbij amateurs (in dit project) samenwerken met een professioneel maker. De subsidie bedraagt minimaal € 4.000 en maximaal € 8.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor het project gericht op het produceren van nieuw werk, waarbij het eindresultaat actief gedeeld moet worden met het publiek. Dat kan zowel online als offline. 

Doelgroep

Een aanvraag wordt ingediend door:

 • Een maker. Daarmee wordt verstaan een actieve professionele uitvoerder van kunst en cultuur die zichzelf door beoefening van zijn of haar vak primair in het levensonderhoud kan (gaan) voorzien of
 • Meerdere makers, bijvoorbeeld verbonden in een collectief of samenwerkingsverband, of
 • Een amateurkunstvereniging of -stichting. Daarmee wordt verstaan een organisatie die een culturele activiteit mogelijk maakt waarbij amateurs (in elk geval in dit project) samenwerken met een professioneel maker

Werkgebied

Noord-Brabant.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt gedaan voor een project. Daarmee bedoelen we een artistiek-inhoudelijk(e) product of activiteit of samenhangend geheel van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, uitgevoerd door één of meer professionele uitvoerende makers.
 • Uit de aanvraag moet blijken dat het budget wordt ingezet ten behoeve van het produceren van nieuw werk. Het programmeren of cureren van reeds bestaand werk of bestaande activiteiten valt hier niet onder
 • Het eindresultaat moet zichtbaar zijn voor én actief gedeeld worden met het publiek. Dat kan zowel online als offline
 • Het project is consistent in doel, opzet en uitvoering en realiseerbaar met de ingediende begroting
 • De maker(s) is/zijn woonachtig in de provincie Noord-Brabant en heeft/hebben een aantoonbaar professionele beroepspraktijk in de kunsten (muziek, dans, toneel, film, literatuur, bouwkunst, design, beeldende kunst etc.) of
 • De amateurkunstvereniging of -stichting is gevestigd in Brabant en voert een project uit met een professionele maker uit Brabant
 • Een eenmalige toekenning is minimaal € 4.000,- en maximaal € 8.000
 • De totale kosten van een project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zijn niet hoger dan € 50.000,- en een toekenning is nooit hoger dan de totale projectkosten. De kosten die worden opgenomen in de begroting mogen nog niet zijn gemaakt, aangezien het project niet mag zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend. In de begroting wordt bovendien duidelijk hoe de ureninzet van de maker(s) gehonoreerd wordt
 • Er kan slechts één aanvraag voor hetzelfde project worden gedaan. M.a.w.: meerdere makers kunnen niet ieder afzonderlijk voor hetzelfde project aanvragen en een maker kan niet meerdere keren aanvragen voor hetzelfde project
 • De uitvoering van het project moet hebben plaatsgevonden voor 1 december 2022.

Restricties

In onderstaande gevalle komen aanvragen niet voor een bijdrage in aanmerking.

 • Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven
 • Indien de aanvraag ten behoeve van binnen/buitenschoolse cultuureducatie is
 • Indien het project een politiek of levensbeschouwelijk doel heeft
 • Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld of documenten ontbreken

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 4.000 en maximaal € 8.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links), gedurende de aanvraagperiode.

Meesturen

 • Een CV van de maker (en bij een collectief de CV’s van alle makers) in pdf
 • Een projectplan van maximaal 1000 woorden in pdf, met een vermelding van het woordenaantal. Hierin wordt vermeld wat er wordt gemaakt of ontwikkeld, wie de doelgroep is van het project, wat de werkwijze is en waar en wanneer het project wordt gepresenteerd
 • Een sluitende projectbegroting met toelichting in pdf
 • Een kopie van een bankafschrift van het rekeningnummer waarop het bedrag overgemaakt dient te worden, in pdf
 • In het geval van een aanvraag door een amateurkunstvereniging of -stichting: een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden) of een kopie van de statuten in pdf
 • In het geval van een aanvraag door (een) professionele maker(s): een gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (indien je ingeschreven bent bij de KvK en niet ouder dan 6 maanden). Je kunt online een gewaarmerkt uittreksel aanvragen