Subsidie projecten daklozen en thuislozen

Subsidies
Subsidie voor lokale initiatieven gericht op dak- en thuislozen. Hierbij gaat het met name om projecten die gericht zijn op het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van acceptatie in de wijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor lokale projecten die zich richten op het welzijn van dak- en thuisloze mensen. Belangrijk is in ieder geval dat het project gericht is op de lokale situatie én de lokale behoefte. De subsidie die je voor dergelijke projecten kunt aanvragen bedraagt maximaal € 35.000 en heeft een looptijd van maximaal tien maanden. Je kunt de subsidie online aanvragen. 

Toepassing

Lokale organisaties kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor kortlopende projecten die stigmatisering van dak- en thuisloze mensen tegengaan, bijdragen aan acceptatie in de wijk en/of bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen.

Binnen de projecten is het mogelijk om (lokaal) te experimenteren met initiatieven op wijk- of gemeenteniveau.
Op basis van een gedegen beschrijving onderbouw je de omvang van je project (budget en looptijd).

Hierbij moet je aangeven hoe het project bijdraagt aan oplossing van lokale problematiek, en hoe resultaten geborgd zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede afstemming en verbinding met de gemeente, woningcorporaties en/of andere relevante maatschappelijke organisaties. Landelijke (kennis) instituten en partijen kunnen betrokken zijn, maar niet als hoofdaanvrager optreden.

Doelgroep

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen) die lokaal (willen) bijdragen aan de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het is niet mogelijk om als natuurlijk persoon een aanvraag in te dienen
 • (Vertegenwoordigers van) dak- of thuisloze mensen dienen onderdeel te zijn van de projectgroep
 • In de aanvraag dient de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd. Het is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:
  • Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw. De hoofdaanvrager dient een rechtspersoon te zijn
  • Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen.

Voorwaarden

Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van de subsidieverstrekker (zie links).

De subsidieaanvraag worden verder beoordeeld op basis van onderstaande criteria.

Bijdrage aan programmadoel

 • De subsidieaanvraag is gericht op het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen, op het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van acceptatie in de wijk
 • Het doel van het initiatief staat duidelijk beschreven in de aanvraag
 • De omvang van het project (budget en looptijd) is duidelijk beschreven en onderbouwd aan de hand van een gedegen contextbeschrijving
 • De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige situatie is aannemelijk gemaakt
 • Uit de subsidieaanvraag blijkt duidelijk waarom het project niet uit reguliere middelen kan worden gefinancierd
 • Het project heeft aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project

Samenwerking

 • De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband
 • Dak- en thuislozen en wijkbewoners zijn onderdeel van de projectgroep. Deze betrokkenheid is helder omschreven
 • De bijdrage van elke partij uit het samenwerkingsverband aan het project is duidelijk omschreven

Haalbaarheid plan van aanpak

 • De doelen van het project zijn helder en meetbaar geformuleerd
 • Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven
 • In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen
 • De grootte en selectiecriteria van de doelgroep zijn beschreven
 • De haalbaarheid voldoende aannemelijk gemaakt
 • Het project levert concrete resultaten op

Begroting

 • De aangevraagde subsidie past binnen de kaders van de subsidieoproep.
 • Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project.
 • Kosten voor een projectleider en inzet van ervaringsdeskundigen en hun naasten zijn opgenomen in de begroting.

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt maximaal € 35.000 en heeft een looptijd van maximaal 10 maanden. Voor deze subsidieronde is maximaal €400.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Plan van aanpak

Plan van aanpak
Het plan van aanpak moet minstens bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Omschrijving van de partijen uit het samenwerkingsverband, inclusief de beoogde rol- en taakverdeling
 • Welke relevante (werk)ervaring hebben de dak- en thuislozen en/of wijkbewoners die zijn betrokken bij het project? U mag een CV toevoegen als extra bijlage aan de subsidieaanvraag.
 • Een contextbeschrijving, waarin:
  • de lokale situatie in kaart is gebracht, inclusief het huidige beleid
  • de omvang van het probleem in de regio is geschetst
  • de relatie met andere initiatieven in de regio is toegelicht
 • Een onderbouwing op welke wijze het project bijdraagt aan het tegengaan van stigma van dak- en thuisloze mensen, het welzijn van dak- en thuisloze mensen en/of acceptatie in de wijk
 • Een beschrijving van de doelgroep. Hoe ga je hen bereiken?
 • Heldere en meetbare doelstelling(en) en beoogde (tussen)resultaten van het project
 • Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of welke partij) worden uitgevoerd.

 • Een beschrijving van de mogelijkheden de activiteiten ook na (tijdelijke) subsidie van de verstrekker voort te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan afstemming met de gemeente en/of woningcorporaties

 • Een publiekssamenvatting (max. 150 woorden, leesbaar voor een breed publiek, zie schrijfwijzer).