Subsidie renovatie woningen

Subsidies
Subsidie voor grootschalige innovatieve renovatieprojecten door een samenwerkingsverband, ter verduurzaming van ten minste 150 woningen. De renovatie moet betrekking hebben op woningen die zijn gebouwd tot 1995. Voor minimaal 90 procent van die gerenoveerde woningen moet de de netto warmtevraag na renovatie lager worden dan 70 kWh per vierkante meter per jaar. De subsidie is mede afhankelijk van het  bouwjaar van de woningen en de warmtevraag van de woningen, maar bedraagt tot 7.000 euro per woning.  De totale subsidie aan een woningeigenaar bedraagt maximaal € 7,5 miljoen en voor een renovatieproject niet meer dan € 10 miljoen.

Toepassing

Subsidie voor grootschalige innovatieve renovatieprojecten ter verduurzaming van woningen die worden uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsverband.

Voorwaarden

 • De aanvraag moet worden gedaan door een samenwerkingsverband
 • De aanvraag heeft betrekking op de toepassing van een of meer standaardmaatregelenpakketten in ten minste 150 woningen met een bouwjaar tot 1995, waarvoor niet reeds op grond van deze regeling subsidie is verstrekt, waardoor voor ten minste 90 procent van die woningen de netto warmtevraag na renovatie lager wordt dan 70 kWh per vierkante meter per jaar
 • De renovatie per woning wordt uitgevoerd volgens het verduurzamingsplan, waarin is opgenomen:
  • Welk standaardmaatregelenpakket in welke woningen wordt toegepast en per woning de te behalen netto warmtevraag per vierkante meter per jaar na renovatie gemeten volgens de NTA 8800
  • Per woning: adres, naam van de eigenaar, de vloeroppervlakte en type woning
  • Per woning, indien van toepassing, een motivatie waarom de te behalen netto warmtevraag na renovatie niet lager is dan 70 kWh per vierkante meter per jaar
  • Welke proces- en productinnovaties worden gerealiseerd
  • Wat de te verwachten kostenreductie is uitgedrukt in integrale kosten voor de eigenaar, berekend met een model dat beschikbaar is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Hoe de uitvoeringskwaliteit wordt gewaarborgd door middel van een toelichting op de opgenomen kwaliteitswaarborgen voor de geleverde bouwkwaliteit, energieprestatie, comfort en kwaliteit van het binnenklimaat
  • De wijze waarop en de mate waarin:
   • Bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van de renovatieplannen
   • De voorgestelde aanpak de overlast voor de bewoners beperkt
   • De voorgestelde plannen inspelen op de wensen van de bewoners
   • De bewoners worden geïnformeerd gedurende en na afloop van de renovatie
  • Een mijlpalenplanning

Restricties

Een subsidie wordt in ieder geval afgewezen:

 • Voor zover voor een woning in het renovatieproject reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
 • Indien een woningeigenaar een onderneming in financiële moeilijkheden is
 • Voor zover aan de woningeigenaar in totaal meer subsidie verstrekt zou worden dan geoorloofd is op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening
 • Voor zover voor de renovatie van een woning het forfaitaire bedrag hoger is dan 30 procent van de subsidiabele kosten, zijnde de bijkomende investeringskosten, bedoeld in de artikelen 38, derde lid, en 41, zesde lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening
 • Indien de uitvoeringskwaliteit van het renovatieproject, inclusief het betrekken van de bewoners, niet voldoende is
 • Indien de kwaliteit van het verduurzamingsplan niet voldoende is

Subsidie

De subsidie bedraagt voor per woning:

 • Voor eengezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 en een netto warmtevraag van 50 tot 70 kWh per vierkante meter per jaar na renovatie: € 3.000
 • Voor eengezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 en een netto warmtevraag lager dan 50 kWh per vierkante meter per jaar na renovatie: € 7.000
 • Voor meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 en een netto warmtevraag van 50 tot 70 kWh per vierkante meter per jaar na renovatie: € 2.000
 • Voor meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 en een netto warmtevraag lager dan 50 kWh per vierkante meter per jaar na renovatie: € 4.000.

De totale subsidie aan een woningeigenaar bedraagt niet meer dan € 7,5 miljoen en voor een renovatieproject niet meer dan € 10 miljoen.

Aanvragen

Via een online formulier, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Aanvragen voor subsidieverlening moeten namens de woningeigenaren gebundeld ingediend  worden door de penvoerder van het samenwerkingsverband. De penvoerder moet zelf minimaal vijftig te renoveren woningen inbbrengen in het samenwerkingsverband.

Meesturen

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de penvoerder bevoegd is te handelen namens de woningeigenaren die deelnemen aan het samenwerkingsverband
 • Een verduurzamingsplan waarin is opgenomen:
  • Welk standaardmaatregelenpakket in welke woningen wordt toegepast en per woning de te behalen netto warmtevraag per vierkante meter per jaar na renovatie gemeten volgens de NTA 8800
  • Per woning: adres, naam van de eigenaar, de vloeroppervlakte en type woning
  • Per woning, indien van toepassing, een motivatie waarom de te behalen netto warmtevraag na renovatie niet lager is dan 70 kWh per vierkante meter per jaar
  • Welke proces- en productinnovaties worden gerealiseerd
  • Wat de te verwachten kostenreductie is uitgedrukt in integrale kosten voor de eigenaar, berekend met een model dat beschikbaar is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Hoe de uitvoeringskwaliteit wordt gewaarborgd door middel van een toelichting op de opgenomen kwaliteitswaarborgen voor de geleverde bouwkwaliteit, energieprestatie, comfort en kwaliteit van het binnenklimaat
  • De wijze waarop en de mate waarin:
   • Bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van de renovatieplannen
   • De voorgestelde aanpak de overlast voor de bewoners beperkt
   • De voorgestelde plannen inspelen op de wensen van de bewoners
   • De bewoners worden geïnformeerd gedurende en na afloop van de renovatie
  • Een mijlpalenplanning
 • De volgende bijlagen bij het verduurzamingsplan:
  • Een intentieverklaring van deelname aan een renovatieproject van de woningeigenaren in een samenwerkingsverband
  • Een intentieverklaring van de woningeigenaren in het samenwerkingsverband dat deze met een gespecificeerde groep aanbieders het renovatieproject gaat uitvoeren
  • Een intentieverklaring van de aanbieders die de renovatieprojecten gaan uitvoeren, waarbij inzicht wordt gegeven in de mate waarin bij de aanbieders standaardisatie en industrialisatie plaatsvindt en ketensamenwerking wordt bevorderd
  • Een intentieverklaring van de woningeigenaren van het samenwerkingsverband en de aanbieders over de uit te voeren vervolgprojecten met een specificatie van aantallen woningen
  • Een verklaring dat een van de aanbieders die het renovatieproject gaan uitvoeren een MKB-onderneming is
 • Een verklaring waaruit blijkt dat de woningeigenaren, niet zijnde een eigenaar-bewoner of een vereniging van eigenaars die uitsluitend bestaat uit eigenaar-bewoners, voor de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt aangevraagd niet meer steun ontvangen  dan is toegestaan op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening
 • Als een woningeigenaar, niet zijnde een eigenaar-bewoner of een vereniging van eigenaars die uitsluitend bestaat uit eigenaar-bewoners, in totaal meer subsidie aanvraagt dan € 500.000: informatie over de grootte van zijn onderneming

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand