Subsidie restauratie monumenten

Subsidies
Subsidie voor restauratie van rijksmonumenten en niet-rijksmonumenten, de herbestemming hiervan, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratieplannen voor een rijksmonument of gemeentelijk monument en voor gecombineerde plannen voor zowel de restauratie als de herbestemming van een rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk. De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument bedraagt maximaal 200.000 euro, voor deelrestauraties maximaal 100.000 euro. De subsidie voor de restauratie van niet-rijksmonumenten en de herbestemming van niet-rijksmonumenten bedraagt maximaal 25.000 euro. Voor onderhoud van rijksmonumentale molens is 9.000 euro beschikbaar per aanvraag. Voor een restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument, of voor een gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk bedraagt de subsidie tenslotte maximaal 5.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Restauratie van rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van Rijksmonumenten
Binnen deze categorie kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Restauratie bij herbestemming van een rijksmonument
 • Restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik
 • Restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik
 • Deelrestauratie van een rijksmonument

Restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten
Binnen deze categorie kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Restauratie bij herbestemming van een gemeentelijke monument of karakteristiek bouwwerk
 • Restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten

Onderhoud Rijksmonumentale molens
Binnen deze categorie kan subsidie worden verstrekt voor het onderhoud van rijksmonumentale molens.

Plankosten
Binnen deze categorie kan subsidie worden verstrekt voor:

 • Een restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument
 • Een gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk

Doelgroep

De subsidie wordt versrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of zakelijk gebruiksgerechtigde zijn van een monument.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van Rijksmonumenten

 • Restauratie bij herbestemming van een rijksmonument
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument
  • De cultuurhistorische waarde wordt door de herbestemming niet geschaad
  • Voorafgaande aan de planvorming tot herbestemming is een bouwhistorische opname verricht die in overeenstemming is met de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, L. Hendriks en J. van der Hoeve (2009) en het resultaat hiervan heeft aantoonbaar onderdeel uitgemaakt van de planvorming tot herbestemming
  • Indien de aanvraag betrekking heeft op een herbestemming naar wonen worden ten minste twee woningen gerealiseerd
 • Restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik of de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratie van een rijksmonument
  • De cultuurhistorische waarde wordt door de restauratie niet geschaad
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat het casco van het monument in slechte of matige staat verkeert
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat één van de volgende onderdelen van het monument in slechte of matige staat verkeert:
   • Zelfstandig bouwkundige eenheid
   • Zelfstandig onderdeel
   • Voormalig woon- of werkgedeelte van een boerderij, fundering, interieur en de aanvraag alleen betrekking heeft op dit onderdeel
 • Deelrestauratie van een rijksmonument
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratie van een rijksmonument
  • De cultuurhistorische waarde wordt door de restauratie niet geschaad
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat een deel van het casco van het monument in slechte of matige staat verkeert
 • De technische urgentie dient middels een recent inspectierapport, dat wil zeggen niet ouder dan twee jaar, van een onafhankelijke terzake deskundige aangetoond te worden. Voor de onafhankelijkheid bij klinkende monumenten geldt als uitzondering dat de opsteller dezelfde deskundige mag zijn als degene die bij de aanvraag betrokken is
 • De uitvoering is technisch noodzakelijk, sober en doelmatig; een en ander zoals bedoeld in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten

Subsidie voor restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten

 • Restauratie bij herbestemming van een gemeentelijke monument of karakteristiek bouwwerk
  • De werkzaamheden hebben betrekking op een gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk
  • Er is sprake van een herbestemming
  • De cultuurhistorische waarde wordt door de herbestemming niet geschaad
  • Voorafgaande aan de planvorming tot herbestemming is een bouwhistorische opname verricht die in overeenstemming is met de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, L. Hendriks en J. van der Hoeve (2009) en het resultaat hiervan heeft aantoonbaar onderdeel uitgemaakt van de planvorming tot herbestemming
  • Indien de aanvraag betrekking heeft op een herbestemming naar wonen worden ten minste drie woningen gerealiseerd
 • Restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten
  • De aanvraag heeft betrekking op de restauratie van een gemeentelijk monument
  • De cultuurhistorische waarde wordt door de restauratie niet geschaad
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat het casco van het monument in slechte of matige staat verkeert
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn om dat één van de volgende onderdelen van het monument in slechte of matige staat verkeert:
   • Zelfstandig bouwkundige eenheid
   • Zelfstandig onderdeel
   • Voormalig woon- of werkgedeelte van een boerderij, fundering of interieur; en de aanvraag alleen betrekking heeft op dit onderdeel
 • De technische urgentie dient middels een recent inspectierapport, dat wil zeggen niet ouder dan twee jaar, van een onafhankelijke deskundige aangetoond te worden. Voor de onafhankelijkheid bij klinkende monumenten geldt als uitzondering dat de opsteller dezelfde deskundige mag zijn als degene die bij de aanvraag betrokken is
 • Om voor subsidie voor de restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten voor meerdere restauraties in aanmerking te komen, dient er in aanvulling op het tweede lid sprake te zijn van ten minste twee restauraties van gelijke aard en omvang van gemeentelijke monumenten

Rijksmonumentale molens

 • De molen is aangewezen als rijksmonument
 • Voor de molen is subsidie verleend op grond van een rijkssubsidieregeling voor de instandhouding van monumenten, waarvan de looptijd van de rijkssubsidie nog minimaal één jaar door loopt

Plankosten

 • Restauratieplan voor een rijksmonument of gemeentelijk monument
  • De aanvraag dient betrekking te hebben op een herbestemming van een rijksmonument, gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk
 • Gecombineerd plan, voor zowel de restauratie als de herbestemming, voor een rijksmonument; gemeentelijk monument of karakteristiek bouwwerk
  • De aanvraag heeft betrekking op een restauratieplan voor een rijksmonument
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat het casco van het monument in slechte of matige staat verkeert
  • De restauratie dient technisch urgent te zijn omdat één van de volgende onderdelen van het monument in slechte of matige staat verkeert
   • Zelfstandig bouwkundige eenheid
   • Zelfstandig onderdeel van het monument
   • Voormalig woon- of werkgedeelte van een boerderij, fundering of interieur en de aanvraag alleen betrekking heeft op dit onderdeel
   • De technische urgentie dient middels een recent inspectierapport, dat wil zeggen, niet ouder dan twee jaar, van een onafhankelijke deskundige aangetoond te worden. Voor de onafhankelijkheid bij klinkende monumenten geldt als uitzondering dat de opsteller dezelfde deskundige mag zijn als degene die bij de aanvraag betrokken is
     

Restricties

Restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van Rijksmonumenten
De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Voor het rijksmonument, een zelfstandig bouwkundige eenheid of een zelfstandig onderdeel daarvan in de afgelopen 15 jaar reeds subsidie is verleend op grond van provinciale regelingen voor het restaureren van monumenten
 • De werkzaamheden in overwegende mate gericht zijn op reconstructie, behoudens indien dit als restauratie van een groen monument is aangemerkt in de Leidraad subsidiabele in-​​​​standhoudingskosten
 • Het monument een terrein is dat vanwege de daar boven- of ondergronds aanwezige zaken bevat die op zichzelf of in verband met zijn omgeving van algemeen belang zijn wegens schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde (archeologisch monument)
 • De technische urgentie ontbreekt voor de restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik of de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die vergunningplichtig zijn bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarvoor geen vergunning is aangevraagd op het moment van indiening van de subsidieaanvraag
 • Het restauratieplan, waarbij sprake is van een ontwerpopgave, niet is opgesteld door een architect
 • Biet wordt voldaan aan de voorwaarden (zie boven)
 • De aanvraag is ontvangen of ingediend buiten het tijdvak waarvoor gedeputeerde staten het subsidieplafond hebben vastgesteld
 • De werkzaamheden betrekking hebben op een monument dat in eigendom is van een overheid of door een overheid gebruikt wordt voor haar publieke taken
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 5.000 bedraagt
 • De activiteiten betrekking hebben op een woonhuis

Subsidie voor restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten
De subsidieaanvraag zal worden geweigerd indien:

 • Voor het monument, zelfstandig bouwkundige eenheid of een zelfstandig onderdeel van het monument daarvan in de afgelopen 15 jaar reeds subsidie is verleend op grond van provinciale regelingen voor het restaureren van monumenten
 • De werkzaamheden in overwegende mate gericht zijn op reconstructie
 • Het monument een terrein is dat, vanwege de daar boven- of ondergronds aanwezige zaken, op zichzelf, of in verband met zijn omgeving van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde (archeologisch monument)
 • De technische urgentie voor de  restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten ontbreekt
 • De aanvraag betrekking heeft op activiteiten die vergunningplichtig zijn bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of een gemeentelijke monumentenverordening waarvoor geen vergunning verleend is op het moment van indiening
 • Het restauratieplan, waarbij ook sprake is van een ontwerpwerpopgave, niet is opgesteld door een architect
 • Niet wordt voldaan aan de voorwaarden
 • De aanvraag is ontvangen of ingediend buiten het tijdvak waarvoor gedeputeerde staten het subsidieplafond hebben vastgesteld
 • De werkzaamheden betrekking hebben op een monument dat eigendom is van een overheid of door een overheid gebruikt wordt voor haar publieke taken
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 10.000 bedraagt
 • De activiteiten betrekking hebben op een woonhuis

Rijksmonumentale molens
De subsidieaanvraag zal worden geweigerd indien:

 • De werkzaamheden in overwegende mate gericht zijn op reconstructie
 • De werkzaamheden gericht zijn op de verplaatsing van molens
 • De werkzaamheden gericht zijn op restauratie van molens
 • De aanvraag is ontvangen of ingediend buiten het tijdvak waarvoor gedeputeerde staten het subsidieplafond hebben vastgesteld
 • De werkzaamheden betrekking hebben op een monument dat eigendom is van een overheid of door een overheid gebruikt wordt voor haar publieke taken

Plankosten
De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • Het op te stellen herbestemmingsplan betrekking heeft op planvorming voor een herbestemming naar minder dan twee woonhuizen
 • Het op te stellen restauratie- of herbestemmingsplan niet zal worden opgesteld door een architect indien er sprake is van een ontwerpopgave
 • Voor het monument, zelfstandig bouwkundige eenheid of een zelfstandig onderdeel daarvan waarop het restauratie- of herbestemmingsplan betrekking heeft in de afgelopen 15 jaar reeds subsidie is verleend op grond van de eerdere provinciale regelingen voor het restaureren van monumenten
 • Het op te stellen restauratie- of herbestemmingsplan in overwegende mate gericht is op reconstructie, behoudens bij groene monumenten indien het op te stellen restauratie- of herbestemmingsplan in de Leidraad als restauratie activiteit is aangeduid
 • De aanvraag is ontvangen of ingediend buiten het tijdvak waarvoor gedeputeerde staten het subsidieplafond hebben vastgesteld
 • Het op te stellen restauratie- of herbestemmingsplan betrekking heeft op een monument dat eigendom is van een overheid of door een overheid gebruikt wordt voor haar publieke taken
 • Niet wordt voldaan aan de voorwaarden (zie boven).

Subsidie

Restauratie rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van Rijksmonumenten

 • De subsidie voor de restauratie bij herbestemming van een rijksmonument bedraagt maximaal 65% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 200.000
 • De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 200.000
 • De subsidie voor de restauratie van een rijksmonument, die betrekking hebben op molens, bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000
 • De subsidie voor de restauratie van een rijksmonumentale boerderij in agrarisch gebruik bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 200.000
 • De subsidie voor een deelrestauratie van een rijksmonument. bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 100.000

Restauratie niet-rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming van niet-rijksmonumenten

 • De subsidie voor de restauratie bij herbestemming van een gemeentelijke monument of karakteristiek bouwwerk bedraagt maximaal 65% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000
 • De subsidie voor de restauratie van één of meerdere gemeentelijke monumenten bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000

Rijksmonumentale molens
De subsidie bedraagt 15% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 9.000.
De subsidie moet minimaal € 1.000 bedragen.

Plankosten
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.