Subsidie ruimtelijke kwaliteit

Subsidies
Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van de provincie Groningen en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van de provincie Groningen op verschillende schaalniveaus

 • Onderzoek
 • Studie
 • Openbaar toegankelijke expositie
 • Blog, vlog, film, foto's of teksten op internet
 • Publicatie in een krant of tijdschrift
 • Vergelijkbaar ander product

Inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van de provincie Groningen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit

 • Kwaliteitsonderlegger
 • Masterplan
 • Visie
 • Plan
 • Onderzoek
 • Studie
 • Themastudie
 • Ontwerp
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Expositie
 • Blog, vlog, film, foto's of teksten op internet
 • Publicatie in een krant of tijdschrift
 • Vergelijkbaar ander product

Werkgebied

Provincie Groningen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan minimaal één van de twee onderstaande algemene vereisten, gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

 • Kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit versterken door stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteiten in beeld te brengen door een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap op verschillende schaalniveaus
 • Inzet van ontwerpcapaciteit van een deskundige op het gebied van stedenbouw of landschap, waardoor er inzicht ontstaat in de mogelijkheden van het doorontwikkelen van stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteiten ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Restricties

De subsidie is niet bedoeld voor het opstellen van documenten in het kader van:

 • Wettelijke planologische planprocedures
 • Restauratie van monumentale panden
 • Afzonderlijke gebouwen, percelen of andere objecten, met uitzondering van openbaar toegankelijke landgoederen, kloosterterreinen of vergelijkbare terreinen met industrieel erfgoed.

Subsidie

In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag moet je eerst contact opnemen met de provincie Groningen voor een oriënterend gesprek.

In het gesprek komen aan de orde:

 • Hoe de conceptaanvraag te optimaliseren is ten aanzien ruimtelijke kwaliteit
 • Hoe de conceptaanvraag te optimaliseren is ten aanzien van duurzaamheidsaspecten; wordt aan alle vereisten van de subsidieregeling voldaan;
 • Hoe het subsidieproces verloopt.

De aanvraag moet je vervolgens schriftelijk indienen.

Meesturen

 • Doelstelling van het project of het product
 • De locatie waar het project of het product betrekking op heeft
 • De concrete resultaten van het met de subsidieaanvraag mogelijk gemaakte project/product
 • De concrete werkzaamheden, waarbij wordt aangegeven door wie deze worden uitgevoerd, de aanvrager of projectpartners
 • De geplande start- en einddatum van het vervaardigen van het met de subsidieaanvraag mogelijk gemaakte project of het product
 • Een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en gespecificeerde financieringsopzet
 • Eventuele offertes van in te huren deskundige voor de realisatie van het project of het product
 • Gegevens over de aanvrager: contactgegevens, contactpersoon, juridische vorm, bankgegevens, btw-plicht
 • Gegevens over de projectpartners: de namen van de contactpersonen en de contactgegevens
 • Voor een privaatrechtelijk rechtspersoon: het nummer van de Kamer van Koophandel
 • Voor een privaatrechtelijk rechtspersoon: een ingevulde de-minimis verklaring