Subsidie samenwerking VMBO en culturele instellingen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor VMBO, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om samen met culturele instellingen talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Daarmee worden projecten ondersteund waarmee de school een volgende stap zet om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. 

Toepassing

Subsidie voor het (door)ontwikkelen, uitvoeren en verankeren van een project in co-creatie met een culturele instelling waarbij de culturele ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd.

Het project heeft een looptijd van minimaal twee en maximaal drie schooljaren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten plaatsvinden met leerlingen.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door het bestuur van een in Nederland gevestigde school of vestiging van een school voor vmbo, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 50.000,– per project.

Voorwaarden

Je moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Er is sprake van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond
 • Je kunt aannemelijk maken dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Allen direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 10% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
 • Samenwerking met de culturele instelling
 • Verankering van cultuureducatie in de school en in het curriculum
 • Organisatorische kwaliteit

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier van het fonds.
Het aanvraagformulier zal waarschijnlijk pas rond de aanvraagperiode beschikbaar zijn op de website van het fonds.

Aanvraagperiode
Je kunt de subsidie alleen aanvragen gedurende de aanvraagperiode. Zie bovenin de regeling voor meer informatie.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Samenwerkingsovereenkomst met de culturele partner binnen het project