Subsidie sociale cohesie

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving. Maar je subsidieaanvraag kan net zo goed betrekking hebben op het mogelijk maken van nieuwe activiteiten die mensen gezamenlijk binnen een buurt of wijk ondernemen. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij de integratie in de samenleving. De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, zoals buurtwerk, zorg- en welzijnsorganisaties, etc. Interessant is dat ook een samenwerkingsverband van natuurlijke personen gezamenlijk een subsidieaanvraag kan indienen. Een buurt of wijk zou dus ook gezamenlijk deze subsidie kunnen aanvragen, ook als men géén formele rechtspersoon is. Zaken als dorps- of buurtfeesten, optochten, braderies of barbecues zijn overigens uitgesloten van subsidie. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 24.999. Je kunt de subsidie online aanvragen, zoals het subsidieplafonds van € 900.000 niet is bereikt.

Toepassing

Subsidie voor projecten van bewoners van wijken, dorpen of gemeenten die gericht zijn op de samenhang binnen een bevolkingsgroep of tussen bevolkingsgroepen, inclusief de evaluatie daarvan.

Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang of een samenwerkingsverband van ten minste vijf natuurlijke personen.

Werkgebied

Provincie Gelderland

Voorwaarden

 • Het gemeentebestuur geen bezwaar heeft tegen de activiteiten
 • De activiteiten aansluiten bij de kerntaken en de onderliggende plandoelen van de provincie
 • De activiteiten niet al zijn of worden uitgevoerd op het moment waarop de aanvraag wordt ingediend
 • Uit de aanvraag blijkt op welke wijze de activiteiten worden geëvalueerd
 • De activiteiten hebben geen winstoogmerk hebben
 • De activiteiten worden met regelmaat georganiseerd

Restricties

Subsidie wordt geweigerd als:

 • Het aannemelijk is dat het initiatief zal leiden tot toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding waarvoor ten tijde van de subsidieverstrekking geen dekking bestaat
 • Het initiatief geheel of grotendeels gericht is op het organiseren van een dorps- of buurtfeest, optocht, braderie of barbecue of andere eenmalige of incidentele activiteiten
 • Het initiatief gericht is op individuele hulpverlening of de behartiging van een persoonlijk belang
 • Het initiatief zich in een onderzoeksfase bevindt; of

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 24.999.

Niet subsidiabele kosten

 • Beheer en onderhoud van onroerende goederen
 • Aanpassingen die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Indien deze wordt ingediend door een samenwerkingsverband van natuurlijke personen: een schriftelijk document waarin de samenwerking is beschreven en waarin in ieder geval de afspraken zijn vastgelegd over financiën, planning en verantwoordelijkheden
 • Schriftelijke verklaring van het gemeentebestuur waaruit blijkt dat het gemeentebestuur geen bezwaar heeft tegen het initiatief
 • Beschrijving waaruit blijkt wat het doel van de activiteiten is, wie de doelgroepen zijn en met welke frequentie die activiteiten worden georganiseerd