Subsidie sportevenementen

Subsidies
Subsidie voor de organisatie van internationale sportevenementen, reguliere sportevenementen of een programma van side events bij een sportevenement. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de organisatie van een sportevenement als je ook een programma van side events organiseert. De subsidie is afhankelijk van het evenement. De subsidiebedragen zijn erg afhankelijk van het soort sportevenement, variërende van € 120.000 voor de organisatie van een Europees kampioenschap en € 25.000 voor de organisatie van een regulier sportevenement tot maximaal € 12.000 voor de organisatie van 2 side events. Als je aan alle voorwaarden voldoet om deze subsidie te kunnen aanvragen en je moet extra kosten maken om je evenement COVID-19 proof te organiseren dan kun je een aanvullende subsidie aanvragen van € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de organisator van een regulier of internationaal sportevenement, of een programma van side events bij een sportevenement.

Doelgroep

Organisatoren van sportevenementen.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

Internationale sportevenementen

 • Voor verkrijging van subsidie voor een internationaal sportevenement met bijbehorend programma van side events of voor uitsluitend een programma van side events bij een internationaal sportevenement is vereist dat het evenement op de kalender voor internationale sportevenementen staat
 • De subsidieverstrekker plaatst op aanvraag van de organisator Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen of onderstaand weergegeven aansprekende internationale sportevenementen op de kalender

 • De aanvraag wordt uiterlijk negen maanden voor de uitvoering van het sportevenement ingediend

 • Het sportevenement heeft betrekking op een kernsport of in geval van een multisportevenement, tenminste één kernsport en wordt uitgevoerd onder auspiciën van de betreffende kernsportbond of internationale sportbond of -organisatie, waaronder de kernsportbond ressorteert

 • Bij het sportevenement wordt een programma van side events uitgevoerd
 • Het sportevenement en het programma van side events worden in Gelderland uitgevoerd
 • Het is aannemelijk dat:
  • Het sportevenement tenminste 7.500 deelnames en bezoeken heeft
  • De totale kosten van het sportevenement voor tenminste de helft worden bekostigd met private middelen
  • Het sportevenement positieve sportieve, maatschappelijke en economische impact in Gelderland heeft
  • Het sportevenement en het programma van side events in het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport passen
  • De gemeente of gemeenten waarin het sportevenement wordt uitgevoerd, dit ondersteunen met subsidie of inzet van andere middelen
  • Het sportevenement en het programma van side events tezamen een impuls geven aan de breedtesport of het sporten door mensen met een beperking
 • Voor een internationaal sportevenement voor sporters met een beperking is het niet vereist dat het sportevenement tenminste 7.500 deelnemers en bezoekers heeft, noch dat tenminst de helft wordt bekostigd door private middelen of economische impact heeft
 • Een aansprekend internationaal sportevenement, niet zijnde een Europees of wereldkampioenschap, dat niet voldoet aan een of meer vereisten, zoals bovenstaand aangegeven, kan niettemin op de kalender worden geplaatst als het uitzonderlijk van aard en omvang is en aannemelijk is dat het een aanzienlijke positieve maatschappelijke of economische impact voor de provincie Gelderland heeft
 • Een substantieel deel van het programma van side events wordt uitgevoerd in de aanloop naar het sportevenement, de uitvoering start tenminste drie maanden voor het sportevenement

Reguliere sportevenementen
Voor een regulier sportevenement of bijbehorend programma van side events wordt alleen subsidie verstrekt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het sportevenement en het programma van side events worden in Gelderland uitgevoerd
 • Het sportevenement heeft betrekking op een kernsport of, in geval van een multisportevenement, tenminste één kernsport
 • Het sportevenement trekt tenminste 7.500 deelnames en bezoeken
 • Het sportevenement houdt een Nederlands kampioenschap in onder auspiciën van een kernsportbond dan wel een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld, met een sportief niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een Nederlands kampioenschap
 • Het programma van side events omvat tenminste twee side events, die in tenminste drie thema’s van het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport passen
 • Het programma van side events omvat activiteiten die gericht zijn op breedtesport of sporten door mensen met een beperking
 • De uitvoering van het programma van side events start tenminste twee maanden voor het sportevenement
 • Bij de organisatie en uitvoering van het programma van side events worden tenminste twee sport- of andere organisaties uit de regio betrokken
 • De aanvrager verklaart dat de gemeente of gemeenten, waarin het sportevenement plaatsvindt, dit ondersteunen door beschikbaarstelling van subsidie of inzet van andere middelen;

Subsidies

De subsidie voor een internationaal sportevenement, dus een Europees of wereldkampioenschap, bedraagt maximaal:

 • Voor een Europees kampioenschap: € 120.000
 • Voor een wereldkampioenschap: € 160.000

De subsidie voor het programma van side-events bedraagt maximaal:

 • Voor een Europees kampioenschap: € 60.000, of
 • Voor een wereldkampioenschap: € 80.000

De subsidie voor een regulier sportevenement, dus een Nederlands kampioenschap of een wedstrijd met een internationaal deelnemersveld van een sportief niveau tenminste vergelijkbaar met een Nederlands kampioenschap, bedraagt:

 • Voor het sportevenement een vast bedrag van € 25.000, of
 • Voor het bijbehorende programma van minimaal 2 side events € 6.000 per-side event met een maximum van € 24.000 voor het totale programma.

Als je aan alle voorwaarden voldoet om deze subsidie te kunnen aanvragen en u moet extra kosten maken om uw evenement COVID-19 proof te organiseren, kunt je een aanvullende subsidie aanvragen van € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).