Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

Fondsen, Beurzen
Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-.

Toepassing

Subsidie voor onderzoeksprojecten, individuele studiereizen en publicaties op het gebied van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur. 

Subsidiabele projecten zijn o.a.:

 • Projecten van zelfstandige professionals en academici in de sfeer van ontwerp, onderzoek en beleid welke een vernieuwende of verdiepende impuls geven aan het vakgebied
 • Publicaties binnen het vakgebied welke bijdragen aan vernieuwing en/of verdieping
 • Seminars en workshops welke bijdragen aan vernieuwing en verdieping
 • Projecten gerelateerd aan het werk van de naamgevers van het fonds, met een duidelijke link naar vernieuwing en verdieping in het heden
 • Reiskosten in kader van onderzoeksprojecten binnen een relevante masterstudie

Voorwaarden

Subsidieaanvragen moeten passen binnen de doelstelling en het werkterrein van het fonds.

Daarnaast moet je aanvraag voldoen aan o.a. onderstaande voorwaarden:

 • Het project heeft een innovatief karakter
 • Het project heeft een voorbeeldfunctie
 • Het project heeft maatschappelijk draagvlak
 • De subsidietoezegging wordt alleen dan gestand gedaan, indien het onderzoeksproject c.q. de publicatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd
 • Elke aanvraag voor subsidie van individuele studiereizen moet gesteund worden door de hoogleraar onder wiens leiding het afstudeerproject staat, c.q. door de stagebegeleider van zowel de onderwijsinstelling als van de instelling waar stage gelopen wordt, c.q. door de promotor
 • Bij studiereizen komen als regel wel de reiskosten, maar nooit de kosten van levensonderhoud en verblijf in aanmerking voor subsidie
 • Binnen Europa geeft het fonds voorkeur aan het reizen per trein voor zover mogelijk, ook indien dit duurder is dan vliegen
 • De aanvraag voor subsidie van een onderzoeksproject moet vergezeld gaan van een gestructureerd projectplan, een begroting van het totale project en een cv van de projectleider
 • Omvangrijke onderzoeksprojecten zijn in de regel alleen dan subsidiabel als een of meer andere instanties cofinanciering verlenen. De stichting verleent bij voorkeur subsidie voor specifieke onderdelen van een subsidiabel project
 • De aanvraag voor subsidie van een publicatie dient te worden aangevraagd door de uitgever en moet vergezeld gaan van een synopsis, een begroting en een cv van de auteur
 • De subsidietoezegging wordt alleen dan gestand gedaan, indien het onderzoeksproject c.q. de publicatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw-, verbouw- en restauratieprojecten
 • Activiteiten van (semi)overheden; activiteiten die tot de reguliere taken van instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs horen
 • Groepsreizen van studenten
 • Eexposities en onderzoeksactiviteiten in het kader van een promotieonderzoek

Restricties

Subsidie

Maximaal € 10.000 per aanvraag.

Niet subsidiabel

 • Bij studiereizen komen als regel wel de reiskosten, maar nooit de kosten van levensonderhoud en verblijf in aanmerking voor subsidie
 • Omvangrijke onderzoeksprojecten zijn in de regel alleen dan subsidiabel als een of meer andere instanties cofinanciering verlenen.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde formulier vervolgens naar het fonds mailen.

Meesturen

 • Elke aanvraag voor subsidie van individuele studiereizen moet gesteund worden door de hoogleraar onder wiens leiding het afstudeerproject staat, c.q. door de stagebegeleider van zowel de onderwijsinstelling als van de instelling waar stage gelopen wordt, c.q. door de promotor
 • De aanvraag voor subsidie van een onderzoeksproject moet vergezeld gaan van een gestructureerd projectplan, een begroting van het totale project en een cv van de projectleider
 • De aanvraag voor subsidie van een publicatie dient te worden aangevraagd door de uitgever en moet vergezeld gaan van een synopsis, een begroting en een cv van de auteur