Subsidie testen nieuwe of verbeterde producten, diensten en productieprocessen

Subsidies
Subsidie voor het uitvoeren van demonstratieprojecten ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en logistiek, agrofood en seafood, water en energie, de vrijetijdseconomie of de zorgsector. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000,-. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor het uitvoeren van een demonstratieproject gericht op de ontwikkeling van:

 • Een innovatief product
 • Een innovatief productieproces
 • Een innovatieve dienst

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.  

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland doordat het  bijdraagt aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren en het project biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. 

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse economische clusters:

 • Industrie en maintenance
 • Havens en logistiek
 • Agrofood en seafood
 • Water en energie
 • Vrijetijdseconomie
 • Zorg

Werkgebied

Provincie Zeeland.

Voorwaarden

 • De te verstrekken subsidie bedraagt minimaal  € 50.000,-
 • Voor zover sprake is van staatssteun, wordt subsidie slechts verstrekt indien:
  • Het project kwalificeert als experimentele ontwikkeling
  • Het project daadwerkelijke samenwerking behelst:

   • Tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kmo is, of wordt uitgevoerd in ten minste twee lidstaten, en geen van de ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening neemt, of

   • Tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding als bedoeld in artikel 2, onder 83, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening, waarbij deze organisaties ten minste 10% van de subsidiabele kosten dragen en het recht hebben hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren

 • Het projectplan heeft voldoende kwaliteit

 • Het project draagt voldoende bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie vanuit een strategische agenda

 • Het project is voldoende innovatief

 • Het project heeft voldoende economisch perspectief

 • Het projectplan heeft een voldoende kwaliteit

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000,-

Aanvragen

Via een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘Subsidie Zeeland in Stroomversnelling - haalbaarheidsonderzoek'.
Dit formulier kun je opvragen bij de subsidieverstrekker (zie contactgegevens).

Meesturen

 • Projectplan
 • Sluitende (meerjaren)begroting.