Subsidie toekomstbestendig en leefbaar platteland

Subsidies
Subsidie voor bestaande of startende lokale initiatieven die bijdragen aan een leefbaar platteland. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief, de procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase en voor fysieke maatregelen gericht op de uitvoering van een toekomstplan of een businesscase. Belangrijke voorwaarden zijn dat het project gericht is op het platteland en dat de aanvrager een aantoonbaar belang heeft bij de plek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De subsidie bedraagt, afhankelijk van het project, maximaal 20.000 tot 150.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Met deze subsidieregeling wil de verstrekker bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbaar platteland inclusief haar kleine kernen en dorpen. Initiatieven en projecten die de leefbaarheid van het platteland versterken, zowel fysiek als sociaal, als ook het versterken van de lokale (bestuurs)kracht kunnen voor de subsidie in aanmerking komen.

De subsidie is bestemd voor onderzoek naar de haalbaarheid bestaande of opstartende lokale initiatieven op het platteland, de procesondersteuning om te komen tot een dergelijk toekomstplan of een businesscase en voor de fysieke maatregelen die nodig zijn om ene dergelijk toekomstplan of een businesscase. uit te voeren.

Werkgebied

Provincie Overijssel

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon
 • De aanvrager heeft een maatschappelijk belang, dat wil zeggen een aantoonbare relatie dan wel belang bij de leefomgeving van de plek waarvoor wordt aangevraagd
 • Er is sprake van een idee of plan die op samenhangende, toekomstbestendige wijze lokale opgaves aanpakt die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland
 • Het idee of plan is afgestemd met de gemeente
 • De activiteiten zijn er op gericht om de kracht van het platteland te benutten en te versterken
 • Het projectgebied is het platteland
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan moet de subsidie voldoen aan de de-minimisverordening

Aanvullende voorwaarden indien de aanvraag betrekking heeft op onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief dan wel de procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase

 • Het onderzoek wordt gedaan of procesondersteuning wordt gegeven door een deskundige met aantoonbare ervaring

 • De activiteiten zijn erop gericht of zijn nodig om binnen drie maanden met de uitvoering van het betreffende toekomstplan of businesscase te kunnen starten, als blijkt dat het idee of plan haalbaar is

Aanvullende voorwaarden indien de aanvraag betrekking heeft op onderzoek fysieke maatregelen ter uitvoering van een toekomstplan of een businesscase

 • De fysieke maatregelen versterken op een samenhangende, toekomstbestendige wijze de ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit, identiteit en leefbaarheid van het platteland

 • De activiteiten scoren ten minste 65 punten op basis van scoretabel 1, waarbij voor het eerste wegingscriterium, mate van integraliteit, minimaal 15 punten moeten worden behaald.

Scoretabel 1

Restricties

De subsidieaanvraag zal worden geweigerd indien:

 • De subsidie minder bedraagt dan 10.000 euro
 • In de betreffende gemeente al vier subsidies zijn verstrekt in het kader van deze regeling
 • De aanvraag betrekking heeft op zowel onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief dan wel de procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase als ook op fysieke maatregelen ter uitvoering van een toekomstplan of een businesscase

Subsidie

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een bestaand of opstartend lokaal initiatief dan wel de procesondersteuning om te komen tot een toekomstplan of een businesscase: maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per aanvraag.
 • Fysieke maatregelen ter uitvoering van een toekomstplan of een businesscase: maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,- per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Een begroting en dekkingsplan
 • Een bewijs van bankrekening als je niet eerder subsidie hebt ontvangen van de provincie of als je bankrekeningnummer is gewijzigd
  Een kopie van een bankafschrift of bij telebankieren een schermprint, waarop alleen naam en rekeningnummer zichtbaar zijn is voldoende
  Let op: stuur geen kopie van je bankpas mee!
 • Verleningsbrieven als je organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing en alleen als je de steun niet van de verstrekker hebt ontvangen)
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde