Subsidie toekomstbestendig maken en vernieuwen musea

Subsidies
Subsidie voor lokale of regionale musea voor projecten gericht op structurele vernieuwing van het museum gericht op de toekomstbestendigheid van de publieksactiviteiten voor bezoekers. Je kunt hierbij denken aan fysieke maatregelen, zoals wijzigingen aan het gebouw, de toegang, en/of de zichtbaarheid. Maar ook gaan om meer organisatorische zaken, zoals PR, haalbaarheidsonderzoek, regionale samenwerking óf bijvoorbeeld om maatregelen gericht op het implementeren van een nieuw museaal concept en/of nieuwe verhaallijnen ter ondersteuning van de collectie. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om lokale en regionale musea in onderstaande werkgebied de mogelijkheid te geven om met ondersteuning van de subsidieverstrekker in te zetten op de toekomstbestendigheid van hun publieksactiviteiten voor bezoekers (doelgroepen).

Het gaat hierbij om activiteiten gericht op structurele vernieuwing van je museum en het toekomstbestendig maken van de publieksactiviteiten van je museum voor bezoekers. Dit kunnen fysieke maatregelen zijn, zoals wijzigingen aan het gebouw, de toegang, en/of de zichtbaarheid.

Maar het kan ook gaan om maatregelen gericht op de organisatie zijn, zoals PR, haalbaarheidsonderzoek, regionale samenwerking etc., dan wel maatregelen gericht op het implementeren van een nieuw museaal concept en/of nieuwe verhaallijnen ter ondersteuning van de collectie.

Onder toekomstbestendig wordt ook het weerbaar maken van de organisatie naar aanleiding van de coronacrisis verstaan, zoals het verbreden van gangpaden om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te borgen, het ontwikkelen van audiotours, het ontwikkelen of het betaald gebruik van een online systeem voor ticketverkoop.

Doelgroep

Voor een subsidie komen uitsluitend lokale en regionale musea in de Nederlandse provincie Limburg in aanmerking.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

 • De aanvrager voert een gezonde bedrijfsvoering
 • Het project heeft betrekking op activiteiten zoals bovenstaand omschreven
 • Er dient sprake te zijn van aantoonbare cofinanciering van het project van minimaal 5.000 euro door de gemeente waar het museum is gehuisvest. Deze cofinanciering mag niet reeds onderdeel uitmaken van de reguliere (exploitatie)subsidie die het museum van de gemeente ontvangt

Restricties

De subsidie zal worden afgewezen indien:

 • Het project niet aansluit bij bovenstaand omschreven activiteiten
 • De subsidieaanvraag niet is ingediend door lokaal- of regionaal museum in Nederland
 • Niet wordt voldaan aan één van de bovenstaande voorwaarden
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert; met uitzondering van bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuur-participatiefonds Limburg. Bijdragen ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg worden hierbij beschouwd als subsidiering/financiering door de Provincie Limburg
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode
 • Het te verstrekken subsidiebedrag minder dan 1000 euro bedraagt

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.
Subsidies kleiner dan 1.000 euro worden niet verstrekt

Subsidiabele kosten

 • Kosten die direct gerelateerd zijn aan de toekomstbestendige maatregel
 • Kosten die direct gerelateerd zijn aan de toekomstbestendige maatregel en die samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen die zijn aangegaan voordat de projectsubsidie is aangevraagd, mits deze verplichtingen na 12 maart 2020 zijn aangegaan

Niet subsidiabele kosten

 • Reis- en verblijfkosten
 • Consumptieve kosten (drank, eten, en dergelijke)
 • Drukwerk voor boeken en schriftelijke publicaties over de collectie
 • Oprichten en onderhouden van websites
 • Onvoorziene uitgaven (post onvoorzien)

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Relevante links