Subsidie toekomstbestendig maken huisartsenpraktijken

Subsidies
Subsidie voor huisartsen/praktijkhoudende huisartsen voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk of het laten opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en bedraagt maximaal 50.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Subsidie om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken, waarbij specifiek wordt ingezet op het continueren van bestaande, dan wel het vestigen van nieuwe huisartsenpraktijken binnen de provincie.

Er kan subsidie wordt verstrekt voor:

 • Bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk
 • Het inhuren van een externe adviseur voor het voor een huisarts opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een in een rechtsvorm georganiseerde huisarts of praktijkhoudende huisarts in de provincie Friesland.

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Zie boven.

Een aanvraag zal hoger gerangschikt wordt naarmate die meer voldoet aan de volgende criteria:

 • Toekomstbestendingheid
 • Afstemming met de Hagro
 • Noodzaak
 • Duurzaamheid

Zie art.9 (pagina 2 van de bijlage) voor een toelichting.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • De aanvrager valt niet binnen de doelgroep van de regeling
 • De activiteit onvoldoende een bijdrage levert aan de doelstelling van deze regeling
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische, technische of planologische zin niet haalbaar is;
 • De subsidieaanvraag minder dan 4 punten na rangschikking heeft ontvangen (zie ook de voorwaarden)
 • Een aanvraag op datum van sluiting van de aanvraagperiode onvolledig is
 • De subsidieaanvrager geen eigenaar is van het pand waarin de huisartsenpraktijk gehouden wordt en geen schriftelijke toestemming van de eigenaar kan overleggen voor de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • Voor dezelfde activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een andere subsidie door de provincie Friesland of een andere instantie is verstrekt
 • Een aanvraag wordt ontvangen buiten de aanvraagperiode

Subsidie

De subsidie voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000;
Voor het inhuren van een externe adviseur bedraagt de subsidie maximaal € 5.000,-.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).

Meesturen

 • Aanvraagformulier
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Uittreksel uit het BIG-register
 • De-minimisverklaring

Voor de bouw of verbouw van een huisartsenpraktijk moet je ook ook onderstaande stukken meesturen

 • Projectplan
 • Bewijs van de eigenaar van het pand dat deze akkoord gaat met een eventuele verbouwing
 • Een uittreksel van het kadaster of akte van levering waaruit de eigendom blijkt.