Subsidies

Subsidie toerisme

Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving, digitale vindbaarheid en beleving van toeristisch aanbod of bestemmingen, beleving en behoud van erfgoed, visitormanagement en sterke en vitale kernen en steden. De subsidie kan worden verstrekt aan bedrijven en aan overheden en bedraagt maximaal € 50.000. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier en dit vervolgens met de bijbehorende bijlagen opsturen naar de subsidieverstrekker.

Jaarbudget:
€ 500.000
Per uitgifte
€ 5.000 - € 50.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor activiteiten met een toeristisch oogmerk die aantoonbaar bijdragen aan onderstaande provinciale opgaven.

Vaker en verder fietsen
Aanleg van openbaar toegankelijke recreatieve fietsvoorzieningen op toeristische locaties, zijnde fietsenstalling, fietsverhuur en rustplaatsen. Welke als zodanig in de begroting onderscheidenlijk zichtbaar moet zijn.

Adequaat Openbaar Vervoer
Betere bereikbaarheid en beleefbaarheid van toeristische bestemmingen vanaf ov-locaties en transferia door middel van deelfietsen en vervoer over water. Welke d.m.v. verklaring deelfietsverhuurder respectievelijk exploitant vervoer over water moet zijn aangetoond.

Duurzame mobiliteit
Verduurzaming mobiliteit door elektrificering van toeristische (rondvaart)boten en/of de aanleg van openbare (laad)voorzieningen voor elektrisch vervoer bij toeristische locaties. Welke als zodanig in begroting onderscheidenlijk zichtbaar moet zijn.

Sport, recreatie en water- en groenbeleving
Het interprovinciaal verknopen van bestaande recreatieve routenetwerken voor (meer)daagse wandel-, fiets- en vaartochten. Welke d.m.v. ondersteuningsverklaring routebeheerder moet worden aangetoond.

Digitaal Zuid-Holland
Bijdrage aan verbetering digitale vindbaarheid en beleving van toeristisch aanbod of bestemmingen; door toeristische ondernemers met een thematische route digitaal te verbinden. Inclusief een gespecialiseerde offerte en een ondersteuningsverklaring behorende bij de thematische route door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), projectleider erfgoedlijn of cultuur-historische vereniging.

Beleven en benutten van erfgoed
Vergroting bezoek- en beleefbaarheid van provinciale erfgoedlijnen en/of HollandCity-verhaallijnen die betrekking hebben op cultureel erfgoed; door arrangementen en toeristische ontwikkeling van bezoek- en overstaplocaties. Inclusief een ondersteuningsverklaring door projectleider erfgoedlijn of het NBTC.

Beleven en benutten immaterieel erfgoed
Evenementen waarbij tradities in kleine kernen levendig worden gehouden. Deze tradities dienen vermeld te zijn in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Behoud erfgoed
Voorstel draagt bij aan een betere beleefbaarheid of bezoekbaarheid van Rijksmonumenten, zodat inwoners en toeristen verleid worden deze locaties vaker te bezoeken en daardoor bijdragen aan behoud van het monument. Of omdat op een andere wijze het verdienmodel van het Rijksmonument wordt ondersteund.

Behoud, balans en versterking van de biodiversiteit
Voorzieningen om de beleefbaarheid en/of toegankelijkheid van natuurlijke gebieden te vergroten, zoals recreatieve poorten/entrees, toegangspaden of uitkijktorens. Inclusief een vergunning of ondersteuningsverklaring van de betreffende natuurbeheerder, en welke onderscheidenlijk in de begroting moeten zijn aangegeven.

Inclusiviteit
Fysieke maatregelen voor het verbeteren van de beleefbaarheid en toegankelijkheid van toeristische bestemming voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking. Welke als zodanig onderscheidenlijk in de begroting moeten zijn aangegeven.

Vitale landbouw
Stimuleren en/of bevorderen van alternatieve inkomsten voor agrarische bedrijven door agrotoerisme: overnachting, recreatieve activiteiten/arrangementen of verkoop van producten die door deze bedrijven zelf zijn geproduceerd. Door agrarische bedrijven zelf aan te vragen, of door een vertegenwoordiging van hen ondersteund middels een ondertekende verklaring.

Bewustwording maatschappelijke opgaven
Vergroten van kennis en bewustzijn ten aanzien van één van de volgende provinciale opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, transitie in de landbouw, publieksbereik archeologie en/of verkeersveiligheid, waarbij een voorlichtingsprogramma voor inwoners van Zuid-Holland onderdeel is van de aanvraag. Dit voorlichtingsprogramma moet bij de aanvraag worden toegevoegd, en geeft aan op welke wijze deze doelgroep wordt benaderd. Het voorlichtingsprogramma is onderscheidenlijk in de begroting aangegeven.

Bevorderen energietransitie
Verduurzaming van bestaande toeristische voorzieningen (m.u.v. punt 3.) door het verminderen van de energievraag of CO2 uitstoot door isolatie en alternatieve energiebronnen. Welke in de begroting onderscheidenlijk zichtbaar moet zijn.

Visitormanagement
Bezoekersmanagementsystemen op drukke toeristische bestemmingen en kwetsbare locaties om bezoekersstromen te monitoren, en bezoekers, overheden en ondernemers near real-time hierover te informeren, waardoor bezoekersstromen kunnen worden gespreid. Het bezoekersmanagementsysteem is onderscheidenlijk in de begroting aangegeven, inclusief een gespecificeerde offerte.

Sterke en vitale kernen en steden
Bijdrage aan plaatselijke detailhandel door de bezoekbaarheid en beleefbaarheid van stads- en dorpscentra voor toeristen te vergroten als onderdeel van een thematische route. Op basis van ondersteuningsverklaring door plaatselijke detailhandelsvertegenwoordiging: winkeliers- of ondernemersvereniging. Inclusief een gespecialiseerde offerte en een ondersteuningsverklaring behorende bij de thematische route door het NBTC, projectleider erfgoedlijn of cultuur-historische vereniging.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Doelgroep

Bedrijven en overheden.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen aantoonbaar bij aan de onder toepassing genoemde provinciale opgaven

 • Tenminste een bijdrage of medefinanciering van 25% aan de subsidiabele kosten

 • De activiteiten hebben een toeristisch oogmerk

Restricties

De subsidie kan o.a. worden geweigerd indien:

 • Meer dan 20 % van de subsidiabele kosten wordt besteed aan promotie, of communicatie
 • De activiteiten in strijd zijn met andere provinciale opgaven

 • De activiteiten tevens onder andere subsidieregelingen ten behoeve van provinciale opgaven vallen, tenzij deze op grond van voorkeursvolgorde volgend uit de rangschikking of op basis van prioritering is geweigerd aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is verstrekt uit hoofde van deze regeling

 • Uit de laatste twee gepubliceerde of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen van de aanvrager blijkt dat:

  • De solvabiliteitsratio van de aanvrager (eigen vermogen/totaal vermogen) gelijk is aan of lager is dan 7,5%; of

  • De rentedekkingsgraad van de aanvrager op basis van de EBITDA (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen) lager is dan 1.0

 • Het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 5.000,00 bedraagt

 • De activiteit niet openbaar toegankelijk of van openbaar nut is

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.
Subsidies lager dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Subsidiabele kosten

 • Investeringskosten in onroerende goederen onder aftrek van de restwaarde op basis van economisch verkeer
 • Investeringskosten in roerende goederen onder aftrek van de restwaarde op basis van economisch verkeer
 • Proces en onderzoekskosten tot een maximum van 20% van de subsidiabele kosten
 • Kosten voor door aanvrager in te kopen diensten noodzakelijk voor realisatie van deze activiteiten
 • Kosten voor promotie en communicatie tot een maximum van 20% van subsidiabele kosten

Niet subsidiabele kosten

 • Kosten die betrekking hebben op het voorbereiden of indienen van de aanvraag voor subsidie

 • Kosten voor de verkrijging van de benodigde vergunningen, in- en toestemmingen

 • Reguliere exploitatiekosten, waaronder beheer- en onderhoudskosten

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
Je kunt het ingevulde aanvraagformulier vervolgens met de bijbehorende bijlagen opsturen naar de subsidieverstrekker.

Meesturen

 • Verklaring de-minimissteun
 • Begroting en dekkingsplan via vast format

Indientermijn

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Overheid Gemeente Bedrijf
Onze aandacht gaat uit naar
Ondernemen en investeren
Sport recreatie en evenementen
Wij zijn werkzaam in
Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden