Subsidie transformatie mode industrie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor grote en kleine partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren op het gebied van circulaire mode, duurzamer katoen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de confectie industrie in met name de minder ontwikkelde landen en het uitroeien van dwangarbeid. Subsidies bedragen meer dan 100.000 euro per project.

Toepassing

Het fonds werkt samen met grote en kleine partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren. Het fonds financiert hun initiatieven wanneer ze in lijn zijn met haar veranderingstheorieën en die haar impactgebieden ondersteunen.

Het fonds richt zich op het ondersteunen initiatieven op vier belangrijke gebieden:

 • Versnellen van duurzaam katoen
 • Verbeteren van arbeidsomstandigheden
 • Uitroeien van dwangarbeid
 • Het mogelijk maken van circulaire mode

Daarnaast financiert het fonds ook initiatieven om lokale gemeenschappen te versterken, o.a. via haar humanitaire partnerschap.

Voorwaarden

Het fonds zal alleen voorstellen accepteren die passen bij haar strategie en bijdragen aan ten minste een van haar onderstaande Key Performance Indicators.

 • Arbeidsvoorwaarden in textielindustrie
  • Aantal werknemers dat profiteert van betere arbeidsomstandigheden en lonen
   • Aantal fabrieken dat wijzigingen aanbrengt om de werkomstandigheden te verbeteren
   • Aantal wijzigingen door fabrieken aangebracht om de werkomstandigheden te verbeteren
   • Aantal andere belanghebbenden dat veranderingen toegepast om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
   • Aantal wijzigingen door anderen belanghebbenden toegepast om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Aantal openbaarmakingen en transparantiemechanismen die worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
   • Aantal mensen / organisaties die het mechanisme gebruikt
   • Aantal organisaties dat wordt geëvalueerd door het mechanisme
  • Aantal collectieve onderhandelingen overeenkomsten (CAO/CBA)
   • Aantal werknemers waarop de collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is
  • Aantal inspanningen om de werkomstandigheden voor vrouwen te verbeteren
  • Aantal samenwerkende stakeholders
  • Aantal elkaar versterkende samenwerkende partnerorganisaties
  • Aantal nieuwe of verbeterde beleid om de arbeidsomstandigheden te verbeteren
 • Duurzaam katoen
  • Aantal tonnen duurzaam geproduceerd katoen
  • Percentage toename in gecertificeerde / geverifieerde boeren
  • Aantal hectaren onder duurzame katoenproductie
  • Verhoging van het netto landbouwinkomen (afhankelijk van regio) in vergelijking met conventionele boederijen
  • Aantal beleidsregels en voorschriften die duurzame katoenteelt ondersteunen
  • Percentage toename van opname van duurzaam katoen van merken
  • Aantal vrouwen met een leiderschapsrol op boerderijen
 • Dwangarbeid en kinderarbeid
  • Aantal overlevenende vrouwen en mannen opgeleid en tewerkgesteld met levensvatbaar levensonderhoud
  • Aantal overlevenden en risico kinderen ingeschreven op school
  • Documentatie van beleidsverbeteringen met betrekking tot gedwongen en kindarbeid
  • Communautaire structuren op de plaats van de productie om gedwongen- en kinderarbeid te voorkomen
  • Aantal samenwerkende merken m.b.t. initiatieven om de bescherming van arbeids te verbeteren
  • Aantal en focus van mediaverhalen
  • Aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers die deelnemen aan rechten- en empowerment programma's (uitgesplitst)
 • Gender gelijkheid
  • Aantal op geslacht reagerende beleid en werkwijzen op de werkplek
  • Percentage reductie gerapporteerde ervaringen van gendergerelateerd geweld (GBV)

Zie de bijlage voor de KPI's.

Subsidie

Meer dan 100.000 euro per project.
Subsidies vanaf 500.000 euro worden door de raad van bestuur besproken.

Aanvragen

Neem eerst contact op met het fonds om je project te bespreken.
Nadat het fonds je door het proces heeft geleid, zullen ze je eventueel vragen je initiatief samen te vatten in een conceptnotitie van vier pagina's (zie bijlage).
De ingevulde conceptnotitie geeft het fonds een goed eerste inzicht in hoe je initiatief past bij haar strategie en programma's.

Let op
Verstuur niet ongevraagd de bijgaande concept notitie naar het fonds, maar neem eerst zoals bovenstaand aangegeven contact op met het fonds, om je project te bepreken.

Vervolgstappen

 • Het fonds vraagt je vervolgens eventueel om een voorstel van 10 pagina's met een gedetailleerde beschrijving van je initiatief.
 • Het investeringscomité van het fonds komt vier keer per jaar samen (februari, mei, oktober en december) om alle subsidievoorstellen van 100.000 euro en meer te beoordelen.
  Als het investeringscomité je voorstel goedkeurt, zal de programmabeheerder met je samenwerken om eventuele vragen te beantwoorden en/of aanbevolen wijzigingen van het investeringscomité te integreren.
 • Als je aanvraag voor minder dan 500.000 euro is gaat zal er waarschijnlijk direct een subsidieovereenkomst worden gesloten
 • De raad van bestuur van het fonds komt twee keer per jaar samen (juni en december) en beoordeelt die subsidievoorstellen van meer dan 500.000 euro die het investeringscomité heeft aanbevolen voor financiering
 • Zodra je conceptnota of voorstel is goedgekeurd zal er een juridisch bindend contract tussen je organisatie en het fonds worden gesloten.
  Dit omvat de beoogde resultaten, doelen, mijlpalen of rapportageprestaties en een betalingsschema.

Tijdsbestek vervolgstappen
De duur van elke fase hangt af van hoe complex je initiatief is en hoeveel geld je vraagt.
Het hele proces kan enkele weken tot enkele maanden duren.

Relevante links