Subsidie transport en logistiek

Subsidies
Subsidie voor haalbaarheidsstudies en onderzoeksstudies voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer. Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor investeringen in infrastructuur voor overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer en voor pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer. De subsidie is afhankelijk van het soort project. Voor haalbaarheids- of onderzoekstudies kan bijvoorbeeld maximaal 100.000 euro subsidie worden aangevraagd en voor investeringen in overslagvoorzieningen maximaal € 1.000.000. Er is geen specifieke voorwaarden voor het soort aanvrager, wel is er een geografische restrictie. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

In onderstaande gevallen kan subsidie worden verstrekt:

  • Haalbaarheids- en onderzoeksstudies voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer
  • Investeringsprojecten infrastructuur ten behoeve van overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer
  • Pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • De activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Gelderland dan wel, in geval van een provinciegrensoverschrijdende goederenvervoerstroom, het eind- of beginpunt in Gelderland ligt
  • De activiteiten passen binnen het strategisch uitvoeringsprogramma logistiek en Goederenvervoer
  • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer moet de beoogde innovatie een bijdrage of besparing oplevert voor de Gelderse logistieke sector

Restricties

Subsidie wordt geweigerd als voor de activiteit subsidie verstrekt kan worden op grond van de subsidieregeling voor duurzame vrachtauto's.

Subsidie

  • Haalbaarheids- en onderzoeksstudies voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer: maximaal 50% van de kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000.
  • investeringsprojecten infrastructuur ten behoeve van overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer: maximaal 50% van de kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 1.000.000.
  • Pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer: maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000 voor zover de subsidie betrekking heeft op transport over de weg, € 200.000 voor zover de subsidie geen betrekking heeft op transport over de weg en € 300.000 voor zover de activiteit wordt uitgevoerd door publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke instellingen.

Kosten ten behoeve van voorbereiding, administratie en toezicht worden voor ten hoogste 15% meegerekend in de subsidiabele kosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).