Subsidie verbeteren advies over energiebesparing, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

Subsidies
Subsidie voor gemeenten voor het professionaliseren van bestaande informatiepunten gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van hernieuwbare energie bij bestaande woningen en mogelijkheden om die maatregelen te financieren. De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag. Voor deze subsidie is € 800.000 beschikbaar, je kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Je kunt de subsidie online aanvragen via de website van de verstrekker.

Toepassing

Subsidie voor het professionaliseren van bestaande energieloketten en het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Doelgroep

Gemeenten.
Als gemeenten samenwerken bij het in stand houden van een gezamenlijk energieloket kan de aanvraag door een van de bij die samenwerking betrokken gemeenten mede namens de andere gemeenten worden ingediend

Voorwaarden

Subsidie wordt alleen verstrekt als:

 • Het energieloket gedurende geheel 2020 operationeel is
 • Het energieloket fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is voor het verstrekken van informatie
 • Het energieloket gebruik maakt van een klantvolgsysteem en een monitoringssysteem
 • De aanvrager met het energieloket afspraken heeft gemaakt over het uitvoeren van een actieve marktbenadering, en
 • Professionalisering wordt doorgevoerd.

Subsidie

Als gemeente ontvang je de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag.
Voor deze subsidie is € 800.000 beschikbaar, je kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Meesturen

 • Beknopte beschrijving van de visie van de gemeenten en het energieloket op de functie van het energieloket in relatie tot de opgave energietransitie in de gebouwde omgeving
 • Beknopt plan van aanpak met een beschrijving van de activiteiten die het energieloket zal gaan uitvoeren
 • Beschrijving van de social marketing indien deze wordt toegepast, alsmede een beschrijving van de wijze waarop marktpartijen bij de aanpak worden betrokken
 • Beschrijving van de ontwikkeling en professionalisering van het energieloket
 • Beschrijving van de wijze waarop het energieloket fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is
 • Inwoneraantal op 1 januari 2019 aan de hand van CBS-gegevens
 • Als de aanvraag namens samenwerkende gemeenten wordt ingediend een verklaring van alle samenwerkende gemeenten of een kopie van de samenwerkingsovereenkomst waaruit de aard en de omvang van de samenwerking blijkt