Subsidie verbetering taalvaardigheid werknemers

Subsidies
Subsidie voor in Nederland gevestigde werkgevers voor taalscholing van hun laagtaalvaardige medewerkers. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden, gemeenten, bibliotheken, jeugdgezondheidszorg en (voor)scholen gebruik maken van deze subsidie voor laagtaalvaardige ouders en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid.

Toepassing

Werkgevers
Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Samenwerkingsverbanden
De deelnemers van een samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) sluiten een taalakkoord. Dit akkoord streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

 • Regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of;
 • Leesbevordering bij kinderen

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en een instelling voor jeugdgezondheidszorg (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen samen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Zo kan er bijvoorbeeld op school of met zorginstellingen beter met en over de kinderen gecommuniceerd worden. Voorbeelden zijn beter leren (voor-) lezen, training om gesprekken met leraren te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders
Gemeenten, bibliotheken en jeugdzorginstellingen (of een school of voorschoolse voorziening) kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die ook gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld door de voorleescultuur in gezinnen versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.
Voor de volledige opsomming van de voorwaarden zie artikel 4 van de regeling (zie bijlagen).

Werkgevers

 • Het project moet gericht zijn op het verbeteren van taalvaardigheid van een werknemer, door het aanbieden van een opleidingstraject gericht op de taalvaardigheid die de werknemer beheerst op het referentieniveau 2F of lager en verzorgd door een opleider
 • Het opleidingsproject mag geen onderdeel zijn van een inburgeringscursus
 • De opleiding moet beginnen in hetzelfde jaar als waarin de subsidieaanvraag is gedaan
 • De opleider die het opleidingstraject verzorgt, is werkzaam voor een bedrijf of instelling of beschikt als zelfstandige over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en is aantoonbaar geschikt voor het geven van taalonderwijs in de Nederlandse taal

Samenwerkingsverbanden

 • Het project moet bijdragen aan de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of de leesbevordering bij kinderen
 • Het project moet onderdeel zij van, of bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van, een regionaal of lokaal taalakkoord dat is ondertekend door alle bij de aanvraag betrokken partijen
 • Het project mag geen opleiding educatie zijn als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a tot en met f, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en niet uit andere actielijnen van Tel mee met Taal ondersteund zijn of worden
 • Het project moet uiterlijk 30 juni 2019 zijn afgerond

Activiteiten taalvaardige ouders

 • Projecten moeten bijdragen aan de verhoging van de taalvaardigheid van aantoonbaar laagtaalvaardige ouders
 • Het project moet uiterlijk 30 juni 2019 zijn afgerond

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Lopende activiteiten
 • Activiteiten die met middelen op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs worden bekostigd
 • Activiteiten die financieel worden ondersteund uit andere actielijnen van Tel mee met Taal of op basis van een subsidie, bedoeld in de artikelen 3 of 4
 • Activiteiten die een onderdeel zijn van een inburgeringscursus

Subsidie

De hoogte van de subsidie is nogal verschillend, en afhankelijk van het project.

Werkgevers
Per opleidingstraject is maximaal € 1.500 per deelnemer beschikbaar.

Activiteiten samenwerkingsverbanden
Maximaal € 50.000.
De aanvrager investeert ten minste 33% aan eigen middelen in het project.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Maximaal € 1.000.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.
Per taaltraject is maximaal € 600 per deelnemer beschikbaar.

Overige activiteiten in verband met laagtaalvaardige ouders
De subsidie bedraagt ten hoogste € 125.000.
De aanvrager investeert ten minste 20% aan eigen middelen in het project.

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links).
Afhankelijk van het soort aanvragen kies je het juiste formulier.

Meesturen

 • Zie het aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Begroting