Subsidie verkeersveiligheid fietsers

Subsidies
Subsidie voor gemeenten in Friesland voor activiteiten waarmee de fietsinfrastructuur veiliger wordt gemaakt door o.a. algemene fietsmaatregelen, maatregelen die de veiligheid op kruispunten verbeteren en maatregelen die de veiligheid op fietspaden verbeteren. De subsidie bedraagt maximaal 50% procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,- exclusief BTW per gemeente. De subsidie kan online worden aangevraagd, gedurende de openstelling van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor het laten uitvoeren van maatregelen die de veiligheid van fietsers, fietspaden en kruisingen verbeteren. 

Algemene fietsmaatregelen

 • Toepassing kantmarkering
 • Scheiding van het fietsverkeer en motorisch verkeer waarbij ontvlechting van verkeersstromen noodzakelijk en mogelijk is
 • Verwijderen van paaltjes of andere fysieke objecten uit en langs het fietspad, of deze vervangen door botsvriendelijke exemplaren met bijbehorende inleidende markering om de paaltjes of de objecten te accentueren
 • Fietsinfrastructuur inrichten op basis van de principes van het vergevingsgezinde fietspad en het seniorproof wegontwerp
 • Opheffen fietspaden en verleggen naar een nieuwe en beter passende locatie

Maatregelen die de veiligheid op kruispunten verbeteren

 • Verminderen aantal conflictpunten
 • Fietsers de mogelijkheid geven om veiliger over te steken
 • Beter zichtbaar zijn van overstekende fietsers

Maatregelen die de veiligheid op een fietspad verbeteren

 • Verbeteren van de afwerking tussen de kant van de verharding en de berm
 • Fietspaden uitvoeren met een comfortverbeterende deklaag
 • Verbreden fietspad naar tenminste drie meter voor een hoofdfietsroute
 • Toepassing verplichting, waar nodig

Werkgebied

Provincie Friesland

Doelgroep

Friese gemeenten.

Voorwaarden

 • De activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, wordt gerealiseerd binnen de gemeentegrenzen van de aanvrager, zoals deze gelden per 1 januari van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ontvangen
 • De activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd gaat uiterlijk binnen een jaar na de verzenddatum van het subsidieverlenings- of subsidievaststellingsbesluit van start
 • De activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd is uiterlijk gerealiseerd binnen twee jaren nadat de activiteit van start is gegaan
 • De aanvrager maakt in de aanvraag aannemelijk dat de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd betrekking heeft op één of meer locaties die zijn aan te merken als drukke fietsroute in haar gemeente
 • De aanvrager maakt zelf de kosten voor het uitvoeren van de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd
 • De aanvrager maakt in de aanvraag aannemelijk dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd financieel uitvoerbaar is en dat hij en eventueel derde financiers garant staan dan wel zullen staan voor de financiering van minimaal 50% van de kosten van de activiteit

Restricties

De subsidie zal geweigerd worden indien:

 • De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van deze regeling
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet kan worden aangemerkt als subsidiabele activiteit als bovenstaand omschreven
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet voldoet aan een of meer van de bovenstaande voorwaarden
 • Door de aanvrager voor de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds een andere steunmaatregel of bijdrage is aangevraagd bij de provincie Friesland, in welke vorm dan ook
 • Aan de aanvrager voor de activiteit waarvoor een subsidie wordt aangevraagd op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds een andere steunmaatregel of bijdrage is verstrekt door de provincie Friesland, in welke vorm dan ook
 • De aanvrager reeds eerder een subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling
 • Een aanvraag wordt ontvangen buiten het indieningstijdvak

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% procent van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,- exclusief BTW per gemeente.
Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de kosten voor zover noodzakelijk en redelijk ten behoeve van het realiseren van de subsidiabele activiteit zoals bovenstaand omschreven.

Niet subsidiabel kosten

 • Onderhoudskosten
 • Onderzoekskosten
 • Kosten voor het laten uitvoeren van campagnes
 • Personeelskosten van eigen personeel van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligersuren
 • Kosten voor het indienen van een subsidieaanvraag bij de provincie
 • Kosten die reeds volledig gedekt zijn door de aanvrager zelf of door derden
 • Onvoorziene kosten
 • Kosten die niet inzichtelijk gemaakt kunnen worden

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Relevante links