Subsidie vernieuwing zorg

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die zich richten op beweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds. Per jaar is er ca. € 412.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor zorgprojecten die een een positief en merkbaar verschil voor inwoners in Noord Nederland realiseren en die bijdragen aan vitaliteit en zelf- en samenredzaamheid. Je project is bij voorkeur gericht op voeding en/of bewegen óf heeft een focus op het regionaal/gemeentelijk domein waarbij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek het vertrekpunt is.

Daarnaast is je zorgproject vernieuwend en niet medicaliseren, en draagt je project bij aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van de zorg en is het onderscheidend ten opzichte van bestaande zorg voor de doelgroep jeugd en mensen met een lage SES.

Daarnaast is het belangrijk dat het project (op den duur) blijvend in te passen is in de samenleving.

Werkgebied

Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).

Voorwaarden

Je project moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • De aanvrager is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
 • Je probeert met je aanvraag aan te sluiten bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit)
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
 • Het project heeft een positieve businesscase (kwalitatief en/of kwantitatief)
 • Structurele inbedding en structurele financiering is onderdeel van het projectplan
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek

ANBI toetst
De vertrekker heeft een ANBI status, en heeft hierdoor een aantal aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn.
De meest relevante hebben we onderstaand weergegeven.

 • De voorstellen en initiatieven moeten het/een algemeen belang dienen en ten goede komen aan het brede publiek
 • De door de financiële bijdrage van het fonds (mede) mogelijk gemaakte onderzoeken met hun resultaten c.q. projectresultaten moeten altijd voor het brede publiek om niet toegankelijk zijn voor publicatie of een andere vorm van bekendmaken
 • Met de beschikbaar gestelde middelen worden niet vooral de commerciële doeleinden van de ontvanger gediend en niet pas als afgeleide daarvan het algemeen belang
 • Aanvragen/voorstellen passen binnen de statutaire doelstelling van het fonds en hebben betrekking op ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn die niet gefinancierd kunnen worden vanuit reguliere geldstromen

Restricties

 • Er worden geen promotieonderzoeken gefinancierd
 • Er worden geen activiteiten gefinancierd uit reguliere geldstromen (w.o. Wlz, WMO en Zorgverzekeringswet)
 • Het project betreft geen activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, opleidings-, overhead- en kantoorkosten, commerciële productontwikkeling of inrichting of kosten voor een bouwproject

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er € 412.000 subsidie verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).
Je kunt het aanvraagformulier invullen, en vervolgens doormailen naar het fonds.

Relevante links