Subsidie vernieuwing zorg, voeding en beweging

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om projecten die zich richten op innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg en levenbeweging, voeding of de juiste zorg op de juiste plaats. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en het ingevulde aanvraagformulier vervolgens doormailen naar het fonds. Per jaar is er ca. € 974.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor innovatieve projecten die zorgen voor verbetering van kwaliteit van zorg én leven. Het project dat gesteund wordt, heeft concrete resultaten voor burgers en is gericht op vitaliteit of zelf- en samenredzaamheid. Hierbij zijn "zorg veilig thuis", preventie, de ontmoeting tussen burgers en domeinoverstijgende verbinding belangrijke elementen.

Zorg veilig thuis
Als mensen zorg nodig hebben, is het van belang dat men deze in een vertrouwde omgeving krijgt. Dat kan door de zorg dichtbij te leveren, maar ook door de inzet van digitale middelen. Hte fonds steunt graag projecten die op deze manier bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

Voeding en bewegen
Voldoende beweging en gezonde voeding dragen bij aan een vitale leefstijl. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook kan het verschillende oorzaken hebben. Heb je een vernieuwend idee dat bijdraagt aan meer beweging of gezonde(re) voeding? Gericht op de doelgroep jeugd en mensen met een lage sociaal economische status? Het fonds ontvangt in dat geval graag je projectaanvraag.

Juiste zorg op de juiste plaats
Mensen die zorg ontvangen, hebben vaak te maken met verschillende instanties en ingewikkelde wetgeving. Het fonds wil de integrale zorg bevorderen, zodat de Friese burger de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Hierbij daagt het fonds je uit project(ideeën) in te dienen die domeinoverstijgend zijn, waarbij er actieve samenwerking is met onder andere zorgverleners en/of gemeenten.

Werkgebied

Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).

Voorwaarden

Je project moet in ieder geval aan onderstaande voorwaarden voldoen.

 • De aanvrager is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
 • Je probeert met je aanvraag aan te sluiten bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit)
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
 • Het project heeft een positieve businesscase (kwalitatief en/of kwantitatief)
 • Structurele inbedding en structurele financiering is onderdeel van het projectplan
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek

ANBI toetst
De vertrekker heeft een ANBI status, en heeft hierdoor een aantal aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn.
De meest relevante hebben we onderstaand weergegeven.

 • Doelen/ontvangende partijen die door deze stichting financieel bevoordeeld worden, moeten ook aan een ANBI-toets voldoen voor het doel waarvoor de gelden besteed worden
 • De voorstellen en initiatieven moeten het/een algemeen belang dienen en ten goede komen aan het brede publiek
 • In het kader van de ANBI-status en de ANBI-doelstelling die Stichting De Friesland nastreeft, moeten de door de financiële bijdrage van Stichting De Friesland (mede) mogelijk gemaakte projectresultaten altijd voor het brede publiek beschikbaar worden gesteld
 • Met de beschikbaar gestelde middelen worden niet vooral de commerciële doeleinden van de ontvanger gediend en niet pas als afgeleide daarvan het algemeen belang
 • Er is over eventuele pr-matige activiteiten rond de ondersteunde activiteiten altijd vooraf met Stichting De Friesland. De aanvrager/gesubsidieerde benadert over het project alleen de pers als hierover afstemming is met Stichting De Friesland
 • Aanvragen/voorstellen passen binnen de statutaire doelstelling van Stichting De Friesland en hebben betrekking op ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn die niet gefinancierd kunnen worden vanuit reguliere geldstromen
 • Voor een eenduidige beoordeling geldt dat we alleen aanvragen in behandeling nemen die conform het format formulier projectaanvraag zijn ingediend
 • Gezien de vele aanvragen en de beperkte middelen, bepaalt de stichting uiteindelijk welke projecten gefinancierd worden. Voor de aanvrager betekent dit dat het voldoen aan de gestelde voorwaarden niet automatisch betekent dat we subsidie geven.

Restricties

 • Er worden geen promotieonderzoeken gefinancierd
 • Er worden geen activiteiten gefinancierd uit reguliere geldstromen (w.o. Wlz, WMO en Zorgverzekeringswet)
 • Het project betreft geen activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, opleidings-, overhead- en kantoorkosten, commerciële productontwikkeling of inrichting of kosten voor een bouwproject

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.
Het afgelopen jaar is er € 974.000 subsidie verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlage).
Je kunt het aanvraagformulier invullen, en vervolgens doormailen naar het fonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand