Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning samen met inkopers hiervan

Subsidies
Subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De subsidie kan voor drie jaar worden verstrekt. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkoper hiervan, waarbij de aanvraag gericht moet zijn op het samenwerken aan het opschalen én borgen van e-health. De subsidie bedraagt maximaal 750.000 euro.

Toepassing

Het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen, door:

 • Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
 • Het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg
 • Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken

Doelgroep

Samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkopers hiervan.

Voorwaarden

 • Het innovatiecluster bestaat tenminste uit één aanbieder en één inkoper van zorg en/of ondersteuning
 • Het activiteitenplan van het innovatiecluster is gericht op:
  • Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
  • Het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen
  • Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken
 • Het gaat om de opschaling en borging van digitale e-health toepassingen die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen en die structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt.
 • Van deze 100 cliënten of mantelzorgers maken er minimaal 10 gebruik van de aanbieder betrokken bij dit innovatiecluster
 • De looptijd van een project is maximaal 3 jaar
 • Er is een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper en eventueel andere deelnemers in het innovatiecluster
 • De inkoper is de gehele subsidieperiode in het innovatiecluster betrokken
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling
 • Er is geen subsidie verstrekt voor dezelfde activiteiten van een andere regeling
 • Het innovatiecluster is in staat om het eigen aandeel in de projectkosten te financieren

Restricties

 • Er is geen subsidie beschikbaar voor toepassingen die gericht zijn op het verplaatsen van de ziekenhuiszorg naar huis en de uitwisseling van gegevens.

Aanvragen

Aanvragen online, via de website van het fonds.

Meesturen

 • Model A Activiteitenplan (Word, zie bijlage)
 • Format Begroting (Excel, zie bijlage)
 • Model B Bewijsstuk financiering eigen aandeel (Word, zie bijlage)
 • Model C Verklaring tot samenwerking (Word, zie bijlage)