Subsidie voor aanpakken van structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur

Prijzen
Internationale prijs voor projecten en beleidsmaatregelen die een grote positieve impact hebben op het beschermen van de rechtstaat en mede gericht zijn op het aanpakken van de structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur die nog verergerd zijn door de crisis in COVID-19. Hierbij gaat het met name om projecten en beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat iedereen toegang heeft tot recht en justitie, gericht zijn op corruptiebestrijding en openbaarheid van bestuur en gericht zijn op het bevorderen van gelijke rechten en non-discriminatie. De wedstrijd staat open voor organisaties over de hele wereld, waaronder non-profits, sociale ondernemers, media, overheden, bedrijven, balieverenigingen en advocatenkantoren. In totaal is er $ 20.000 beschikbaar. Je kunt je project of beleidsmaatregel online indienen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Wereldwijde wedstrijd om succesvolle projecten en beleid met een grote impact op het beschermen van de rechtstaat te identificeren, bevorderen en promoten. De wedstrijd van dit jaar is gericht op het aanpakken van structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur die nog verergerd zijn door de crisis in COVID-19.

De verstrekker is op zoek naar inzendingen die de basiselementen van de rechtsstaat versterken, een rechtvaardig herstel van COVID-19 ondersteunen, en de onderliggende oorzaken aanpakken van het aanhoudende onvermogen van samenlevingen om iedereen een waardig leven te bieden.

Er zijn drie thema's waarvoor je een project kunt inzenden:

 • Toegang tot de rechter voor iedereen
 • Corruptiebestrijding en openbaarheid van bestuur
 • Gelijke rechten en non-discriminatie

Toegang tot de rechter voor iedereen
Projecten en beleidsmaatregelen die de toegang tot recht en justitie bevorderen en die ervoor helpen zorgen dat de weg naar het herstel van COVID-19 rechtvaardig is en dat de vooruitgang naar de verwezenlijking van de SDG's weer op schema komt.

Hierbij gaat het om al bestaande initiatieven. projecten en beleidsmaatregelen die betrekking hebben op systemische toegang tot justitie, inclusief, maar niet beperkt tot: 

 • Bescherming van mensen die in de informele economie werken en vergemakkelijking van hun toegang tot formele arbeids- en uitkeringsstructuren 
 • Het waarborgen van een wettelijke identiteit voor iedereen 
 • Het aanpakken van problemen op het gebied van grondbezit en huisvestingsrechten, waaronder ondermaatse huisvesting, informele nederzettingen, dakloosheid, onteigening en landroof die gericht is op inheems grondgebied
 • Tegemoetkoming aan de justitiële behoeften van migranten, vluchtelingen en andere onder dwang ontheemde personen 
 • Voorzien in de behoeften van slachtoffers van misdrijven en gedetineerden 
 • Het aanpakken van de overbelaste capaciteit van de rechtsstelsels om aan de vraag te voldoen, met name op het gebied van gezondheidszorg, gendergerelateerd geweld, huisvesting, werkgelegenheid en schuldproblemen die door de pandemie zijn verergerd 
 • Versterking van de capaciteit van formele of informele rechtsstelsels om tijdig aan justitiële diensten en juridische oplossingen te bieden 
 • Het vergemakkelijken van de wederopbouw van rechtsstelsels die door de pandemie zijn ontwricht, onder meer door het gebruik van digitale, online en nieuwe technologische benaderingen die billijk en voor de meeste mensen toegankelijk zijn 
 • Nieuwe benaderingen ondersteunen om het recht op een eerlijk en snel proces te waarborgen, de toegang tot raadslieden te verbeteren, en de openheid van processen en andere hoorzittingen te vergroten

Corruptiebestrijding en openbaarheid van bestuur

Projecten en beleidsmaatregelen die corruptiebestrijding en een open overheid bevorderen en die ervoor helpen zorgen dat de weg naar herstel na COVID-19 rechtvaardig is en dat de vooruitgang naar de verwezenlijking van de SDG's weer op schema komt. 

Het gaat hierbij om projecten en beleidsmaatregelen die betrekking hebben op systemische corruptie en open overheidsuitdagingen, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 • Het doorlichten van leveranciers, het traceren van financiële stromen, het openbaar maken van economisch eigendom en het ondersteunen van openbare klachten- of klokkenluidersmechanismen
 • Zorgen voor open publicatie van overheidscontracten
 • Zorgen voor openheid bij de verdeling door de overheid van programma's voor economisch herstel en sociale steun
 • Versterking van mechanismen die voorzien in toezicht op en verantwoording van verkozen en benoemde ambtenaren, waaronder rechters
 • Bescherming van het recht op informatie en proactieve publicatie van overheidsgegevens
 • Versterking van het vermogen van onafhankelijke media om corrupte praktijken op te sporen en erover te berichten
 • Ondersteuning van burgerparticipatie in de publieke besluitvorming op lokaal en nationaal niveau
 • Het waarborgen van fiscale openheid, met inbegrip van transparantie van begrotings- en uitgavengegevens en toezichtmechanismen
 • Zorgen voor verantwoordingsplicht inzake openbare werken, uitgaven en infrastructuur
 • Gebruikmaken van innovatieve technieken voor het opsporen, onderzoeken en documenteren van corruptie, onder meer door gebruik te maken van gegevensanalyse

Gelijke rechten en non-discriminatie
Projecten en beleidsmaatregelen die goede praktijken op het gebied van gelijke rechten en non-discriminatie bevorderen en die ervoor helpen zorgen dat de weg naar het herstel van COVID-19 rechtvaardig is en dat de vooruitgang naar de verwezenlijking van de SDG's weer op schema komt. 

Het gaat hierbij om projecten en beleidsmaatregelen die gelijke rechten en non-discriminatie aanpakken, inclusief, maar niet beperkt tot: 

 • Het aanpakken van systemische discriminatie en ongelijke behandeling van vrouwen en meisjes, raciale, etnische en religieuze minderheden, LGBTI+ gemeenschappen, mensen met een handicap, migranten, inheemse gemeenschappen, en andere gemarginaliseerde groepen
 • Ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes, raciale, etnische en religieuze minderheden, LGBTI+-gemeenschappen, mensen met een handicap, migranten, inheemse gemeenschappen en andere gemarginaliseerde groepen worden opgenomen in zowel korte- als langetermijnplannen voor economisch en sociaal herstel 
 • Aanpak van gendergerelateerd geweld 
 • Aanpakken van de discriminerende gevolgen van klimaat- en andere milieuproblemen
 • Bescherming van journalisten en andere medewerkers van de media, in het bijzonder die uit historisch achtergestelde gemeenschappen 
 • Bescherming van mensenrechtenactivisten en de advocaten die hen vertegenwoordigen, met name uit historisch achtergestelde gemeenschappen 
 • Bescherming van het recht op vreedzame vergadering en/of vereniging, vrij van discriminatie en ongerechtvaardigde inmenging 
 • Bescherming van het recht op privacy overeenkomstig de normen van legaliteit, noodzakelijkheid, evenredigheid en non-discriminatie 
 • Ervoor zorgen dat digitale technologie zodanig wordt ontwikkeld en ingezet dat inherente vooroordelen en discriminatie worden verminderd of weggenomen 
 • Discriminerende praktijken en discriminerend beleid op het gebied van arrestatie, detentie, vervolging, voorwaardelijke vrijlating of verbanning aanvechten 
 • De uitvoering en/of handhaving van wetgeving inzake haatmisdrijven te versterken

Werkgebied

Internationaal.

Doelgroep

De wedstrijd is multidisciplinair en staat open voor organisaties over de hele wereld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: non-profits; sociale ondernemers; media; nationale en multilaterale overheidsinstanties; lokale overheidsorganen; bedrijven/ondernemingen uit de particuliere sector; balieverenigingen; en advocatenkantoren uit alle landen of gebieden ter wereld.

Voorwaarden

 • Je project moet betrekking hebben op ten minste een van de volgende thema's, aangezien deze verband houden met het aanpakken van structurele onrechtvaardigheden en fundamentele belemmeringen op de weg naar een rechtvaardig COVID-19-herstel:
  • Toegang tot recht voor iedereen
  • Corruptiebestrijding en open overheid
  • Gelijke rechten en non-discriminatie
 • Kandidaten mogen niet meer dan twee inzendingen indienen
 • Samenwerkingsinzendingen van verschillende organisaties zijn welkom
 • Inzendingen moeten in het Engels zijn
 • Inzendingen zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
  • Impact: het initiatief heeft aantoonbaar een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van een belangrijk justitieprobleem in een of meer van de bovenstaande thematische categorieën
  • Duurzaamheid: het initiatief toont aan dat het potentieel heeft om in de loop van de tijd duurzaam te functioneren 
  • Schaalbaarheid/repliceerbaarheid: het initiatief heeft aantoonbaar potentieel voor uitbreiding in de huidige context en/of replicatie in andere contexten (bv. andere geografische gebieden, bevolkingsgroepen of sectoren)
 • Het betreft een eenmalige prijs ter erkenning van doeltreffende projecten en beleidsmaatregelen die reeds in uitvoering zijn en is geen subsidieprogramma voor nieuwe initiatieven die nog in de steigers staan. Aanvragen voor financiering van toekomstige initiatieven komen daarom niet in aanmerking

Prijs

Er is $ 20.000 beschikbaar voor vijf initiatieven.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).