Subsidie voor actief deelnemen aan kunst en cultuur

Subsidies
Subsidie voor activiteiten gericht op het actief deelnemen aan kunst en cultuur op het gebied van beeldende kunst, volkscultuur, podiumkunsten, erfgoed, muziek en literatuur door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector. Ook is er subsidie mogelijk voor vernieuwende activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van een culturele organisatie op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie en op het gebied van talentontwikkeling. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers, in combinatie met ten minste twee van de volgende activiteiten:

 • Activiteiten die artistiek inhoudelijke innovatie beogen op het gebied van cultuurparticipatie, door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector
 • Innovatieve activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van een culturele organisatie op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie, waarbij het gaat om het borgen en verbreden van kennis en de know how van een organisatie op de genoemde gebieden
 • Innovatieve activiteiten op het gebied van talentontwikkeling

Werkgebied

Provincie Overijssel, waarbij de aanvrager niet per definitie binnen het werkgebied gevestigd hoeft te zijn.
De activiteiten dienen wel in Overijssel plaats te vinden.

Doelgroep

Rechtspersonen, zoals een stichting, vereniging of een vennootschap.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon
 • De activiteit vindt plaats binnen de provinciegrenzen van Overijssel
 • Er is aantoonbaar ten minste 35% van de totale projectkosten gedekt door de aanvrager of een andere partij dan de provincie Overijssel
 • De gevraagde en de te verstrekken subsidie bedraagt ten minste € 5.000,–
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de algemene de-minimisverordening

Restricties

De subsidieverstrekker weigert subsidieaanvragen voor:

 • Boekuitgaven, films of dvd's, aanschaf van audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, kleding/uniformen, tentoonstellingen, congressen of beurzen
 • Activiteiten met een receptieve doelstelling
 • Activiteiten gericht op het ontwikkelen van cultuureducatief aanbod in het primair onderwijs
 • Activiteiten op het gebied van de media met een journalistieke en informatieve invulling
 • Activiteiten die gericht zijn op het realiseren van een beeld of geluidregistratie van bijvoorbeeld concerten en voorstellingen
 • Activiteiten die primair gericht zijn op of plaatsvinden binnen het kunstvakonderwijs met inbegrip van de mbo-kunstopleidingen en de particuliere opleidingen
 • Activiteiten die primair gericht zijn op het realiseren van reguliere scholingsactiviteiten voor professionals
 • Activiteiten die behoren tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Tip
Neem voordat u een aanvraag indient contact op met de beleidsmedewerkster cultuur van de subsidieverstrekker (zie links).
Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Meesturen

 • Projectplan:
  • Doel van de activiteit
  • Artistiek inhoudelijke kwaliteit van de activiteit
  • Wijze waarop de de onder toepassing genoemde worden bereikt
  • Aantal deelnemers
 • Gespecificeerde begroting, de geraamde kosten met dekkingsplan, geraamde opbrengsten inclusief een eventuele bijdrage van de deelnemers
 • Marketingplan betreffende de publieksgroep of -groepen die de aanvrager met het project wil bereiken en de marketinginstrumenten die worden ingezet
 • Stukken waaruit blijkt dat ten minste 35% van de totale projectkosten gedekt wordt door de aanvrager of een andere partij dan de verstrekker 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand