Subsidie voor amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen

Subsidies
Subsidie voor actieve deelname aan activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed in de provincie Groningen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, waarbij de activiteiten minimaal gericht moeten zijn op je stimuleren van, of actieve deelname aan, culturele activiteiten op het gebied van amateurkunst en erfgoed.

Hierbij zou het o.a. kunnen gaan om:

 • Actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Stimuleren van de presentatie erfgoed 
 • Stimuleren van publieksbereik
 • Bevorderen van innovatie: nieuwe bovenlokale initiatieven of doorontwikkeling ervan
 • Bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking: met concreet resultaat ten behoeve van Groningen en haar inwoners
 • Kennisvermeerdering/kennisdeling/bewustwording

Doelgroep

Rechtspersonen die bovengenoemde activiteiten ontwikkelen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • De activiteit heeft betrekking op amateurkunst en/of erfgoed
 • Aanvragers tonen in het projectplan overtuigend aan dat het project op regionaal (bovenlokaal) of provinciaal niveau georganiseerd is. Dit kan door middel van een beschrijving van herkomst en inzet van samenwerkingspartners en/of van de actieve deelnemers.
 • De activiteit heeft betrekking op een doelgroep of herkomst van deelnemers die voor een substantieel deel uit de provincie Groningen komt/komen.
 • Aanvragers tonen in het projectplan concreet aan hoe de samenwerking is vorm gegeven, met wie wordt samengewerkt en tot welke resultaten dit leidt om de genoemde doelen te realiseren.
 • De activiteit is publiekelijk toegankelijk.
 • Aanvragers nemen in het projectplan een onderdeel op dat gaat over de in te zetten communicatie (media) en de verwachte publieksaantallen. Dit onderdeel in het projectplan is meer uitgebreid naargelang de omvang van de activiteit.
 • De activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod in de regio en - indien relevant - op andere programma's c.q. subsidieregelingen
 • Aanvragers nemen indien relevant voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op met de stichting De Verhalen van Groningen in verband met het gebruik van content en/of media en in verband met de agendafunctie van de stichting / Marketing Groningen.
 • De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd staat in een redelijke verhouding tot de begroting en de gevraagde subsidie (bijvoorbeeld te relateren aan het aantal actieve deelnemers aan amateurkunst en/of erfgoedpresentaties)
 • Er is in het dekkingsplan sprake van substantiële cofinanciering van de betreffende gemeente(n) waar het project plaatsvindt en van andere partijen.
 • Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat de mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten, naast de subsidieaanvraag bij de provincie, optimaal zijn benut
 • Voor het publieksbereik worden gegevens opgenomen met betrekking tot het fysieke publieksbereik, tenzij het project zodanig is ingericht dat digitaal publieksbereik het doel is.
 • Als er sprake is van het ontwikkelen van een website wordt overtuigend aangetoond dat een zelfstandige website noodzakelijk is en zo ja, hoe (de informatie op) deze website voor de toekomst up to date wordt gehouden en beheerd.
 • Projecten komen maximaal drie keer voor een subsidie in aanmerking tijdens de looptijd van deze regeling. Indien dezelfde aanvrager voor eenzelfde soort project een tweede of derde keer subsidie aanvraagt, is een vereiste dat er een ontwikkeling van het project zichtbaar is.

Restricties

 • Activiteiten op het terrein van de professionele kunsten kunnen worden ingediend bij de Kunstraad en zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling.

Subsidie

Je kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Indieningstermijn
De aanvraag dient uiterlijk 13 weken vóór de start van de activiteit te worden ingediend.

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting, voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten
 • Dekkingsplan
 • Naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en emailadres van de aanvrager