Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie

Subsidies
Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie. De activiteiten moeten gericht zijn op het meedoen aan de samenleving, groepsactiviteiten ter bevordering van de sociale participatie van kwetsbare ouderen of personen met niet aangeboren hersenletsel, ondersteuning bij het doen van regulier vrijwilligerswerk op een externe locatie, zodat zij niet voortijdig uitvallen en met het vrijwilligerswerk een zinvolle invulling aan de dag geven, activiteiten op het gebied van activering van de jeugd op het snijvlak van zorg en welzijn en het opzetten van trajecten gericht op maatschappelijk herstel. De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Namens een samenwerkingsverband kan één partij een aanvraag en de verantwoording doen en het subsidiebedrag ontvangen en beheren. Er geldt geen minimum en geen maximum bedrag per aanvraag. Als je voor meerjarige subsidie in aanmerking wilt komen, moet je dat duidelijk in je subsidieaanvraag aangeven, dit kan voor maximaal 3 jaar. Meerjarige subsidies worden wel jaarlijks vastgesteld. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten gericht op mensen in een kwetsbare situatie, waarbij het met name gaat om de ondersteuning van onderstaande activiteiten:

 1. Sociale prestatie (meedoen)
 2. Sociale prestatie (meewerken)
 3. Dagondersteuning
 4. Bijzondere vrijwilligersondersteuning
 5. Activiteiten met ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren
 6. Motivatietraject activering

Sociale prestatie (meedoen)
Deze activiteit bevindt zich op het snijvlak van zorg en welzijn. Kenmerken zijn: samen met anderen iets doen wat aansluit bij de interesses, werken aan een sociaal netwerk, een invulling van de vrije tijd, gezien en geaccepteerd worden. Belangrijkste doelen zijn werken aan een sociaal netwerk en invulling geven aan de vrije tijd.

De plek is laagdrempelig toegankelijk, er hoeft niet op naam te worden geregi-streerd. De beroepskracht realiseert een veilige plek met aandacht voor iedereen. Deelnemers die werk hebben en/of andere vormen van zorg ontvangen kunnen ook deelnemen aan deze activiteit als zij daar behoefte aan hebben.

Sociale prestatie (meewerken)
Dit activiteitenaanbod richt zich op het meedoen in de samenleving van de doelgroep in een werksetting en bevindt zich op het snijvlak van zorg en werk. Kenmerken zijn samen met anderen iets maken, nieuwe vaardigheden leren en gestimuleerd worden om vaardigheden uit te breiden vanuit een veilige basis.

Dagondersteuning
Hierbij gaat het om groepsactiviteiten ter bevordering van de sociale participatie van kwetsbare ouderen of personen met niet aangeboren hersenletsel. Door deelname wordt sociaal isolement voorkomen, gewerkt aan gezondheid, vitaliteit en veerkracht, aan zingeving bijgedragen en de kwaliteit van het leven verhoogd. Daarnaast kan dagondersteuning het beroep dat zij doen op zorg en hulpverlening verminderen en kan het mantelzorgers ontlasten.

Dagondersteuning is bedoeld voor de bredere doelgroep kwetsbare ouderen of personen met niet aangeboren hersenletsel, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat er aanbod nodig is voor een specifieke groep. Dit kan het geval zijn bij personen met een andere culturele achtergrond. Deze groep kan extra kwetsbaar zijn omdat zij vaker een lagere sociaal-economische status hebben, zich minder sociaal en maatschappelijk geworteld voelen in onze samenleving, minder gezondheidsvaardigheden hebben, de taal minder beheersen of een kleiner sociaal netwerk hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er ook aandacht is voor het bereiken van personen die niet vanzelfsprekend gebruik maken van dit aanbod, bijvoorbeeld ouderen of personen met niet aangeboren hersenletsel die nog maar weinig de deur uitkomen.

Bijzondere vrijwilligersondersteuning
Hierbij worden deelnemers uit de doelgroep ondersteund bij het doen van regulier vrijwilligerswerk op een externe locatie, zodat zij niet voortijdig uitvallen en met het vrijwilligerswerk een zinvolle invulling aan de dag geven. Ze worden uitgebreider ingewerkt en hebben regelmatig contact met een beroepskracht op de achter- grond, dit kan ook telefonisch. Een deel van de deelnemers zal na enige tijd het vrijwilligerswerk volledig zelfstandig kunnen uitvoeren en uitstromen.

Activiteiten met ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren
Activiteiten op het gebied van activering voor jeugd. Het gaat om activiteiten op het snijvlak van zorg en welzijn. De activiteiten geven de deelnemers een plezierige vrije tijd en zijn gericht op het opbouwen en versterken van het zelfvertrouwen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: samen met anderen iets doen dat aansluit bij de interesses, gericht op ontwikkeling, werken aan een sociaal netwerk, perspectief op werk ontwikkelen, gezien en geaccepteerd worden. Ook zijn de activiteiten gericht op preventie, door middel van het geven van voorlichting die aansluit bij de deelnemers.

Motivatietraject activering
Deelnemers volgen een traject gericht op maatschappelijk herstel. Deelname aan de activiteit is het middel, om iemand vanuit een inactieve situatie de opstap te laten maken naar actievere deelname aan de samenleving. Het traject werkt volgens een vaste methodiek, heeft een duidelijk begin en einde en duurt maximaal een jaar. De aanbieder moet bij de verantwoording inzichtelijk maken hoe succesvol de uitstroom verloopt.

Werkgebied

Utrecht.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Namens een samenwerkingsverband kan één partij een aanvraag en de verantwoording doen en het subsidiebedrag ontvangen en beheren.

Voorwaarden

Beoordelingscriteria

 • De mate waarin uw aanvraag bijdraagt aan de subsidiedoelen en subsidiabele activiteiten
 • De mate waarin uw aanvraag en uw activiteiten zijn afgestemd op de activiteiten van andere zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk en in Utrecht en de mate waarin deze elkaar versterken
 • De mate waarin uw organisatie aantoonbare ervaring heeft met de uitvoering van deze activiteiten
 • De mate waarin u samenwerkt en samen leert met organisaties en initiatieven in het sociaal domein en de wijze waarop je zorgt dat anderen je kunnen vinden en met je kunnen samenwerken
 • De spreiding van de aanvragen over de stad in relatie tot de behoefte in de buurt en in de stad
 • De mate waarin je werkwijze zorgt voor ervaren eigenaarschap en regie bij de deelnemers
 • De mate waarin de organisatie zich inspant om Utrechters in een kwetsbare situatie te ondersteunen ongeacht hun (culturele) achtergrond en/of seksuele oriëntatie
 • De prijs/kwaliteit-verhouding: we hanteren hierbij geen vaste normen, maar bekijken hoe de omvang, aard en het bereik van de activiteiten zich verhouden tot de opgevoerde kosten
 • De mate waarin je aangeeft resultaten en effecten van de activiteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, meetbaar en aantoonbaar te maken
 • Indien u aanvraagt voor subsidiabele activiteiten gericht op "Sociale prestatie (meedoen)", "Sociale prestatie (meewerken)" of "Motivatietraject activering": de mate waarin je ervaringsdeskundigen inzet.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie links).

Aanvraagtermijn
Subsidieaanvragen dienen uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar te zijn ingediend. 

Meerjarige subsidies
Het beschikbare budget voor jaarsubsidies kan eventueel voor meerdere jaren worden verleend. Als je voor meerjarige subsidie in aanmerking wilt komen, moet je dat duidelijk in je subsidieaanvraag aangeven, dit kan voor maximaal 3 jaar.
Meerjarige subsidies worden wel jaarlijks vastgesteld.

Meesturen

 • Een in het aanvraagformat ingevuld activiteitenplan met een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en hoe vorm wordt gegeven aan de uitvoering van de activiteiten
 • Een sluitende en helder onderbouwde begroting aansluitend bij het activiteitenplan, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe elk van de activiteiten/onderdelen is opgebouwd, waarbij in inder geval inzicht wordt gegeven in:
  • Huisvestingskosten (mits uit de aanvraag blijkt dat deze kosten aannemelijk en noodzakelijk zijn)
  • Algemene kosten/organisatiekosten en activiteitenkosten
  • Kosten en inzet van uitvoerend personeel en overige personele kosten (overhead)
  • Opbrengsten: gesplitst in subsidie gemeente en overige opbrengsten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand