Subsidie voor activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie van vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

Subsidies,
Fondsen
Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. Hierbij kan het o.a. gaan om intake, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding maar ook om toekomstoriëntatie, participatieaanbod en aanvullende begeleiding van bijzondere doelgroepen. De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk, of door samenwerkingsverbanden. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Het doel van deze subsidieregeling is om een duurzaam perspectief te creëren voor ongedocumenteerden door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie van vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang.

De volgende activiteiten zijn subsidiabel:

 • Intake, screening en casusregie en ketenregie
 • Woonbegeleiding
 • Juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding
 • Toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding
 • Participatie aanbod
 • Aanvullende begeleiding van bijzondere doelgroepen

In de bijlage kun je onder artikel 5 lezen wat subsidiabel is per activiteit.

Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

In geval van een samenwerkingsverband dient één van de betrokken partijen als penvoerder de aanvraag namens het samenwerkingsverband in en draagt deze de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de activiteiten, het rapporteren over de voortgang en het indienen van de aanvraag tot vaststelling.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de uitvoering van één, meerdere of alle activiteit(en).

Werkgebied

Gemeente Amsterdam.

Voorwaarden

Aanvullende verplichtingen
Naast de verplichtingen op grond van artikel 10 en 11 van de ASA 2013, zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • De gesubsidieerde activiteit wordt uitgevoerd conform het Uitvoeringsplan, het Convenant en deze regeling
 • De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit op alle niveaus relevante informatie en rapportages opgeleverd kunnen worden
 • De subsidieontvanger verleent medewerking aan onderzoeken die tot doel hebben inzicht te verkrijgen in de effectiviteit, kwaliteit en efficiëntie van de activiteiten
 • De subsidieontvanger levert op 1 juli 2023 een inhoudelijke voortgangsrapportage en dient inzicht te geven in de voortgang van de gesubsidieerde activiteit
 • Indien meerdere organisaties voor dezelfde activiteit subsidie krachtens deze regeling toegekend krijgen, is de subsidieontvanger verplicht om met die andere organisatie(s) nauw samen te werken

Restricties

De subsidieverstrekker weigert subsidie te verstrekken als:

 • De activiteiten niet bijdragen aan het doel van deze regeling en de daarin beoogde resultaten of verstorend werken met het uitvoeringsplan of
 • De kosten niet samenhangen met uitvoering van de activiteiten of
 • De activiteiten al op basis van een andere subsidieregeling of op basis van een overeenkomst gefinancierd of uitgevoerd worden of
 • De subsidie wordt geweigerd indien het college voor de activiteiten genoemd in artikel 4 de hiervoor benodigde gelden niet beschikbaar stelt

Subsidie

Afhankelijk van de aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

 • Een beschrijving hoe de activiteiten invulling geven aan de criteria
 • Een beschrijving hoe met de activiteiten concrete resultaten worden bereikt voor de ongedocumenteerde en hoe deze worden gemeten
 • Een beschrijving en onderbouwing van de gekozen methodiek(en)
 • Het beleid dat van toepassing is op de aan de organisatie verbonden medewerkers en vrijwilligers ten aanzien van deskundigheidsbevordering op het terrein waar deze subsidieregeling betrekking op heeft
 • Het minimum en het maximum aantal ongedocumenteerden waarvoor de activiteiten worden ingezet
 • Een sluitende begroting en een ingevulde format financiën

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand