Subsidie voor archeologie, archeologieparticipatie en cultuurparticipatie

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten waarmee je mensen bereikt die in hun vrije tijd met archeologie bezig willen zijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten, projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie of om projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. De subsidie kan worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor archeologie, actieve archeologieparticipatie of -cultuurparticipatie. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor actieve archeologieparticipatie waardoor wordt bijgedragen aan publieksverbreding in de archeologie.

Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor onderstaande projecten:

 • Projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten
 • Projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie, bijvoorbeeld tijdens evenementen
 • Projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen

Doelgroep

In Nederland gevestigde stichting of vereniging met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die zich inzet voor archeologie, actieve archeologieparticipatie of -cultuurparticipatie.

Werkgebied

Nederland.

Voorwaarden

 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het fonds wordt aangetoond; en
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • 20% van de subsidie van het fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project

Beoordelingscriteria

 • Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
  • Inhoudelijke kwaliteit van het project in relatie tot het doel van de regeling
  • Organisatorische kwaliteit
  • Bijdrage aan publieksverbreding in de archeologie
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan alle criteria

Restricties

Subsidie wordt geweigerd als:

 • Voor dezelfde activiteiten reeds subsidie is of zal worden verleend door het Fonds of door één van de andere publieke cultuurfondsen
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd ten tijde van de aanvraag reeds worden uitgevoerd
 • De aanvraag gericht is op activiteiten die kunnen worden aangemerkt als reguliere of terugkerende activiteiten dan wel redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere (taakstellings) budget van de aanvrager
 • Als een aanvrager in voorgaande jaren subsidie van het fonds heeft ontvangen en niet of niet geheel heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
 • Als het plan niet, of niet voldoende aansluit bij het doel van de regeling.

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 25.000 per project.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).