Subsidie voor beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, creatieve industrie en archieven

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor projecten die de zichtbaarheid vergroten van delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, vooral als ze in de samenleving van nu tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen, zoals het koloniaal- en slavernijverleden. De subsidie is bestemd voor publiekstoegankelijke organisaties op het gebied van de beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, ruimte, creatieve industrie en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines, al dan niet in samenwerking met kunstenaars. Het moet gaan om een project met een bovenlokale uitstraling en publieke reikwijdte, waarbij de hoogte van de subsidie afhankelijk is van de aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor het zichtbaar maken de onderbelichte delen van de Nederlandse geschiedenis, met name als deze in de samenleving van nu tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen.

Het kan hierbij gaan om een beladen onderwerp als het koloniaal- en slavernijverleden, maar ook het Multatulijaar 2020, de Muur van Mussert en de rol van Nederland in destijds Nederlands-Indië.
Door extra in te zetten op de zichtbaarheid van het beladen verleden voor een breed publiek, kan de kennis over die onderbelichte delen van onze geschiedenis worden vergroot, om recht te doen aan het verleden en een meer inclusieve samenleving.

De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

 • Tijdelijke presentaties of nieuwe vaste opstellingen over onderwerpen uit het beladen verleden
 • Vervaardiging en presentatie van beeldende kunst met als onderwerp beladen verleden
 • Ontvouwen van verhaallijnen, ook van regionale of persoonlijke oorsprong, die beladen verleden belichten
 • Projecten die de relatie tussen historische plaatsen en gebieden en hun beladen verleden zichtbaar(der) maken
 • Bijeenkomsten met debat en discussie
 • Wandel- of fietsroutes langs plekken met een beladen verleden
 • Theater- en dansproducties over onderwerpen uit het beladen verleden
 • Onderwijsprojecten over beladen verleden
 • Digitale toepassingen zoals games of apps
 • Internationale samenwerking tussen instellingen uit twee landen om de wederzijdse beeldvorming over gedeeld beladen verleden te stimuleren
 • Projecten over beladen verleden in relatie tot andere maatschappelijke domeinen
 • Relevante haalbaarheids- en publieksonderzoeken naar projecten over beladen verleden

Doelgroep

in Nederland gevestigde, publiekstoegankelijke organisaties al dan niet in samenwerking met kunstenaars. Hierbij kan gedacht worden aan musea, podiumkunstinstellingen, kunstinitiatieven, monumentenorganisaties en historische plaatsen en gebieden zoals kazerneterreinen of de Atlantikwall, archieven, de creatieve industrie en kunstenaars. Zij kunnen aanvragen voor projecten over beladen geschiedenis met een bovenlokale uitstraling en publieke reikwijdte.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een organisaties op het gebied van de beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, ruimte, creatieve industrie en archieven, of cross-overs tussen deze disciplines
 • Instellingen in de basisinfrastructuur kunnen uitsluitend een aanvraag indienen voor activiteiten die buiten hun kernactiviteiten vallen
 • Wanneer wordt samengewerkt met een kunstenaar, is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen
 • Als de aanvrager door crowdfunding een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling
 • De aanvraag kan alleen betrekking hebben op de projectkosten

Beoordelingscriteria

Het fonds zal je aanvraag o.a. op onderstaande criteria beoordelen.

 • Levert het project een bijdrage aan het vergroten van het historisch bewustzijn door het verhaal van onze geschiedenis te vertellen, die recht doet aan meervoudige perspectieven
 • Worden de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het beladen verleden vergroot
 • Stimuleert het project dat ook de zwarte bladzijden uit de geschiedenis onderdeel worden van het verhaal dat wij vertellen over onze geschiedenis
 • Stelt het project op een overtuigende manier een voorbeeld of is het om een andere reden bijzonder
 • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het project verbonden, waardoor de relatie tussen het beladen verleden en de burger wordt versterkt
 • Gaat de aanvrager allianties aan met andere maatschappelijke organisaties om een betekenisvol project tot stand te brengen
 • Wat zijn de culturele, maatschappelijke en artistieke context, de uitstraling en de reputatie van de overige deelnemers aan de activiteit? Spelen inbedding, inclusiviteit en draagvlak hierbij een rol
 • Worden de betreffende gemeenschappen bij het project betrokken

Subsidie

De hoogte van subsidie wordt per aanvraag vastgesteld.
Van de variabele programmakosten wordt maximaal 40 procent vergoed.
De maximale bijdrage voor haalbaarheidsstudies is € 15.000, hierbij is de maximale bijdrage van het fonds 70 procent van de totale projectkosten.

Aanvragen 

Online, via de website van het fonds (zie links)

Meesturen door organisaties

 • Feitelijke gegevens instelling
 • Projectplan met een inhoudelijke motivering, inclusief toelichting op nationaal belang of bovenlokale uitstraling
 • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin wordt toegelicht hoe op inspirerende wijze een passend publiek kan worden bereikt
 • Begroting met offertes en een dekkingsplan
 • Wanneer een kunstenaar is betrokken bij de aanvraag: een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd
 • Indien van toepassing: toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen

Meesturen door kunstenaars en bemiddelaars

 • Projectplan met een inhoudelijke motivering van de voorgestelde presentatie
 • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan, met toelichting hoe op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden
 • Visuele documentatie van werk van de kunstenaar
 • Cv en, wanneer van toepassing, naam en gegevens over de bemiddelaar
 • Toelichting op het eigen werk en de beroepspraktijk en eventueel de beroepspraktijk van de curator; begroting met offertes, dekkingsplan en toezeggingen van uitnodigende en/of deelnemende partijen.