Subsidie voor begeleiding startende leraren in het primair onderwijs

Subsidies
Subsidie voor een partnerschap tussen één of meer scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren op de werkplek opleiden. De subsidie kan in dit geval worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding voor startende leraren in het primair onderwijs in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2024. Het  subsidiebedrag is een vast bedrag van € 192.000 per samenwerkingsverband. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen en aanbieden van een doorlopende lijn van vraaggerichte begeleiding voor startende leraren in het primair onderwijs in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2024.

Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan een opleidingsschool, zijnde een partnerschap tussen één of meer scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en één of meer lerarenopleidingen die in gezamenlijkheid toekomstige leraren op de werkplek opleiden.

Voorwaarden

De aanvraag voor de subsidie wordt gedaan door een penvoerder van een erkende opleidingsschool op grond van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019

Restricties

De subsidie kan worden geweigerd indien de opleidingsschool niet langer voldoet aan de voorschriften van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 of voor zover voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd reeds op grond van een andere regeling subsidie is verstrekt.

Subsidie

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van€ 192.000 per opleidingsschool.

Aanvragen

Online, via de de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode.

Meesturen: Beschrijving van de afspraken over de doorlopende begeleiding van de startende leraren binnen de opleidingsschool
Uit de beschrijving van de afspraken over de doorlopende begeleiding van de startende leraren blijkt in ieder geval:

 • Welke competenties worden ontwikkeld in de eerste drie jaar van het loopbaanpad en hoe deze ontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt
 • Welke begeleidings- en professionaliseringsactiviteiten hiervoor worden georganiseerd en wat daarbij de rolverdeling is tussen het schoolbestuur en de lerarenopleiding
 • Hoe de betrokken medewerkers en de startende leraren gefaciliteerd worden om deze activiteiten te organiseren en hieraan deel te nemen

Meesturen: Activiteitenplan

 • Een beschrijving van hoe frequent en in welke vorm de startende leraren in de huidige situatie begeleiding wordt geboden en, indien van toepassing, hoe de startende leraren al betrokken zijn bij de invulling van deze begeleiding
 • Een beschrijving van de beoogde begeleidingsstructuur en hoe daarmee een doorlopende begeleidingslijn wordt ontwikkeld. Hieruit blijkt in ieder geval:
  • Wat onder goede doorlopende begeleiding wordt verstaan
  • Over welke competenties opleiders en begeleiders moeten beschikken
  • Hoe de startende leraren betrokken worden bij de inrichting van de begeleiding in de nieuwe situatie
  • Welke kwaliteitseisen aan de startende leraren en hun begeleiders worden gesteld
  • Hoe betrokkenheid bij de coaching en begeleiding, gescheiden wordt van de betrokkenheid bij het beoordelen van het functioneren van de startende leraren
  • Op welke manier de monitoring van de kwaliteit van de begeleiding georganiseerd gaat worden, en hoe aan de verdere professionalisering van de begeleiding wordt gewerkt
 • Een beschrijving en planning van de activiteiten die door de opleidingsschool georganiseerd gaan worden. Uit deze beschrijving blijkt in elk geval:
  • Hoe frequent en in welke vorm de startende leraren begeleid gaan worden
  • Hoe de begeleiding door de mentor- en de intervisiebijeenkomsten vormgegeven gaan worden en wat daarbij de rolverdeling is tussen de school en de lerarenopleiding
  • Dat de intervisiebijeenkomsten erop gericht zijn de startende leraren de mogelijkheid te bieden hun werkervaring en de daaraan gerelateerde problemen te delen met andere startende leraren, en dat de bijeenkomsten plaatsvinden onder begeleiding van een intervisiecoach
  • Hoe de thema’s kennis van zorgconstructen, omgang met ouders, klassenmanagement en werkdruk terugkomen in de begeleiding
  • Hoe de begeleiding past in het strategisch HR-beleid van de partners van het partnerschap