Subsidie voor behoud van onroerend cultureel erfgoed door herbestemming, restauratie of verduurzaming

Subsidies
Om leegstand van monumenten te voorkomen is er een nieuwe subsidie beschikbaar om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren naar de herbestemming of verbetering van exploitatiemogelijkheden van een monument. Ook kun je een energiescan laten uitvoeren met betrekking deze monumenten. De monumenten mogen geen woonfunctie hebben, en moeten in Noord-Holland staan. De subsidie bedraagt maximaal  50% van de kosten, tot maximaal 10.000,-. Dit jaar is er in totaal € 75.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Toepassing

De provincie wil via deze nieuwe subsidie leegstand van monumenten voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten voorkomen.

Je kunt een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de herbestemming of verbetering van exploitatiemogelijkheden van een monument, of een energiescan met betrekking tot een monument.

Doelgroep

De eigenaren van een monument, een belanghebbende bij de herbestemming van een monument of een samenwerkingsverband van beiden.

Werkgebied

Provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

 • De aanvraag moet betrekking hebben op een monument zonder woonfunctie
 • Een haalbaarheidsonderzoek heeft in ieder geval betrekking op onderstaande onderwerpen:
  • Bouw- en cultuurhistorische kenmerken
  • Bouwkundige staat monument
  • Mogelijke nieuwe functies van het monument , zodat het monument toegankelijk is voor publiek
  • Energiescan
  • Financiële haalbaarheid van herbestemming of voortgezette gebruik, incl. eventuele exploitatiemogelijkheden
 • Een energiescan voldoet aan de in de bijlage gestelde 1 gestelde eisen (zie bijlage 1 van bijgaande bijlage)

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Subsidies van minder dan € 5.000
 • Activiteit financieel niet haalbaar is
 • Als door Gedeputeerde Staten een subsidie is verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het monument
 • Het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan al is afgerond

Subsidie

Dit jaar is er in totaal € 75.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Haalbaarheidsonderzoek
Voor een haalbaarheidsonderzoek bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-.

Energiescan
Voor een energiescan bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 2.500,-.

De totale subsidie bedraagt nooit meer dan 100% van de totale kosten.

Aanvragen

Uiterlijk 1 november van het lopende jaar aanvragen.

Schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Inhoudelijke beschrijving van de activiteit
 • Planning van de activiteit waarin in ieder geval de datum van afronding van het haalbaarheidsonderzoek is opgenomen
 • Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een monument met cultuurhistorische waarde voor een bepaalde gemeente, moet deze cultuurhistorische waarde door het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente worden erkend
 • Wanneer de aanvrager niet de eigenaar is bevat de aanvraag ook een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek of de energiescan en de intentie heeft om mee te werken aan de herbestemming.