Subsidie voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in regio Noord-Veluwe

Subsidies
Subsidie voor aanbieders van beschermd wonen in de regio Noord-Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg. De subsidie voor aanvragen beschermd wonen wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal cliënten dat naar verwachting een voorziening beschermd wonen wordt geboden op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd met de door de subsidieverstrekker vastgestelde vastgestelde maximale kosten van de voorziening.

Toepassing

Subsidie voor aanbieders van beschermd wonen in onderstaande werkgebied.

Onder beschermd wonen verstaan we in dit geval het wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Doelgroep

Organisatie met rechtspersoonlijkheid die beschermd wonen biedt in onderstaande regio.

Werkgebied

Regio Noord-Veluwe
De regio Noord-Veluwe (RNV) bestaat uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg.

Voorwaarden

  • De aanvraag dient betrekking te hebben op het aanbieden van beschermd wonen in de regio Noord-Veluwe door een rechtspersoon
  • De aanvrager dient zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de beschermd wonen voorzieningen
  • De aanvrager biedt een zo integraal mogelijke dienstverlening door het aanbod beschermd wonen voor de cliënt in samenhang te bieden met onder meer andere vormen van maatschappelijke ondersteuning alsmede voorzieningen van publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen
  • De aanvrager draagt zorg voor een regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de cliënten van belang zijn en voor de afhandeling van klachten van cliënten
  • De subsidieaanvrager zal een meldcode hanteren waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden, waarbij de aanbieder aantoont op welke wijze de kennis en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de aanbieder wordt bevorderd.
  • Naast de wettelijke vereisten kan de subsidieverstrekker zelf nadere regels stellen (bijvoorbeeld ten aanzien van de vereiste kwaliteit en deskundigheid) om voor subsidiering beschermd wonen in aanmerking te komen.

Subsidie

De subsidie voor aanvragen beschermd wonen wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal cliënten dat naar verwachting een voorziening beschermd wonen wordt geboden op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd met de door de subsidieverstrekker vastgestelde maximale kosten van de voorzieningen voor beschermd wonen waarbij onderscheid kan worden gemaakt in aard en zwaarte van de te bieden voorziening.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.