Subsidies

Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

Subsidie voor projecten, gebiedsplannen en de betrekking van burgers gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor veldonderzoek om de kosten van de activiteit te kunnen inschatten. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
€ 1.000 - € 60.000
Indientermijn:
-

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Subsidie voor activiteiten gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, in de vorm van:

 • Uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten in:
  • Leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten
  • Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • KRW-oppervlaktewaterlichamen
  • Natura 2000-gebieden
  • Weidevogelkerngebieden
  • Ganzenrustgebieden
  • Groene contour
  • Waterparels
  • Kleine landschapselementen
  • Waardevolle houtopstanden buiten de bebouwde kom
 • Het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten
 • Het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten
 • Kosten voor veldonderzoek om de kosten van de activiteit te kunnen inschatten

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • Rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van ten minste één rechtspersoon en natuurlijke personen

Indien het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Voorwaarden

 • De activiteit uitgevoerd wordt in of is gericht op de provincie Utrecht
 • De activiteit gericht is op bestrijding en beheersing van één of meer van de volgende invasieve exoten:
  • Uitheemse rivierkreeftsoorten;
  • Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum);
  • Reuzen- of Springbalsemien (Impatiens glandulifera);
  • Aziatische duizendknopen;
  • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides);
  • Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum);
  • Waterwaaier of Cabomba (Cabomba caroliniana);
  • Watercrassula (Crassula helmsii).
 • De activiteit betrekking heeft op locaties waar de soorten, genoemd onder 2. de biodiversiteit aantoonbaar negatief kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed en
 • Vooraf aannemelijk kan worden gemaakt dat de activiteit in hoge mate bijdraagt aan het blijvend terugdringen van desbetreffende invasieve exoot op de beoogde locatie, tenzij de activiteit onderzoek naar één of meer bestrijdingsmethoden betreft waarvan de effectiviteit juist onderzocht zal worden
 • Een activiteit gericht op uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien het specifiek 'onderzoek naar bestrijdings- en beheersmethoden' betreft
 • Een activiteit gericht op herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien benodigd plant- en zaaigoed dat wordt gebruikt om het ecosysteem weerbaarder te maken tegen exoten, inheems, autochtoon en van regionale afkomst is. Naast deze voorwaarden gelden ook nog de voorwaarden van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht (ASV)

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt voor uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 40.000 voor de soorten: Aziatische duizendknopen en Watercrassula geldt een max. van € 60.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt voor het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 10.000.

De hoogte van subsidie bedraagt voor het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan dat in ieder geval beschrijft waar het project of programma wordt uitgevoerd, welke invasieve exoten worden bestreden, welke inheemse biodiversiteit daar van zal profiteren en hoe, welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd, welke planning is voorzien, op welke wijze de gerealiseerde vermindering van aantallen invasieve exoten in stand worden gehouden en of, en zo ja, hoe de effecten van de maatregelen worden gemonitord
 • Ondersteunend kaartmateriaal en
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een samenwerkingsverband een document waaruit de instemming blijkt

Indientermijn

 • -

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg via onze uitgebreide kennisbank, ons unieke stappenplan en een on demand webinar.

Vertel me meer
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Natuur, milieu en energie
Wij zijn werkzaam in
Provincie Utrecht
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden