Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten en het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor veldonderzoek om de kosten van de activiteit te kunnen inschatten. De subsidie is afhankelijk van het soort project, maar bedraagt maximaal tussen de € 10.000 en € 40.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, in de vorm van:

 • Uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten in:
  • Leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten
  • Natuurnetwerk Nederland (NNN)
  • KRW-oppervlaktewaterlichamen
  • Natura 2000-gebieden
  • Weidevogelkerngebieden
  • Ganzenrustgebieden
  • Groene contour
  • Waterparels
  • Kleine landschapselementen
  • Waardevolle houtopstanden buiten de bebouwde kom
 • Het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten
 • Het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten
 • Kosten voor veldonderzoek om de kosten van de activiteit te kunnen inschatten

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • Rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van ten minste één rechtspersoon en natuurlijke personen

Indien het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Voorwaarden

 • De activiteit uitgevoerd wordt in of is gericht op de provincie Utrecht
 • De activiteit gericht is op bestrijding en beheersing van één of meer van de volgende invasieve exoten:
  • Uitheemse rivierkreeftsoorten;
  • Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum);
  • Reuzen- of Springbalsemien (Impatiens glandulifera);
  • Aziatische duizendknopen;
  • Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides);
  • Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum);
  • Waterwaaier of Cabomba (Cabomba caroliniana);
  • Watercrassula (Crassula helmsii).
 • De activiteit betrekking heeft op locaties waar de soorten, genoemd onder 2. de biodiversiteit aantoonbaar negatief kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed en
 • Vooraf aannemelijk kan worden gemaakt dat de activiteit in hoge mate bijdraagt aan het blijvend terugdringen van desbetreffende invasieve exoot op de beoogde locatie, tenzij de activiteit onderzoek naar één of meer bestrijdingsmethoden betreft waarvan de effectiviteit juist onderzocht zal worden
 • Een activiteit gericht op uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien het specifiek 'onderzoek naar bestrijdings- en beheersmethoden' betreft
 • Een activiteit gericht op herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien benodigd plant- en zaaigoed dat wordt gebruikt om het ecosysteem weerbaarder te maken tegen exoten, inheems, autochtoon en van regionale afkomst is. Naast deze voorwaarden gelden ook nog de voorwaarden van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening van de provincie Utrecht (ASV)

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt voor uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 40.000 voor de soorten: Aziatische duizendknopen en Watercrassula geldt een max. van € 60.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt voor het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 10.000.

De hoogte van subsidie bedraagt voor het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 10.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Meesturen

 • Projectplan dat in ieder geval beschrijft waar het project of programma wordt uitgevoerd, welke invasieve exoten worden bestreden, welke inheemse biodiversiteit daar van zal profiteren en hoe, welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd, welke planning is voorzien, op welke wijze de gerealiseerde vermindering van aantallen invasieve exoten in stand worden gehouden en of, en zo ja, hoe de effecten van de maatregelen worden gemonitord
 • Ondersteunend kaartmateriaal en
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op een samenwerkingsverband een document waaruit de instemming blijkt

Let op
De aanvraagperiode voor 20121 is nog niet geopend. Zodra deze geopend is zal de informatie over deze regeling op de website van de verstrekker worden geactualiseerd.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand