Subsidie voor betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd

Fondsen
Subsidie voor het creëren van betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd. Het verstrekkende particuliere fonds richt zich bij de financiële ondersteuning op zeven van de zeventien doelstellingen die de  Verenigde Naties heeft geformuleerd om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op beëdiging van armoede en honger, gezondheid, onderzoek en behandeling, het aanbieden van kwalitatief onderwijs, beschikbaarheid van schoon drinkwater en schone toiletten, terugdringen van ongelijkheid en discriminatie (zowel mondiaal als lokaal) en samenwerken met particulieren en lokale en mondiale organisaties om de doelstelling mogelijk te maken. Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de € 2.500 en € 68.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het verstrekkende particuliere fonds richt zich bij de financiële ondersteuning op zeven van de zeventien doelstellingen die de Verenigde Naties heeft geformuleerd om ervoor te zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is.

Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Ca. 10% van de wereldbevolking lijdt aan financiële armoede. Maar het bestrijden van armoede richt zich niet alleen op financiële armoede. Ook sociale en economische armoede moet worden bestreden. Hierbij moet je denken aan sociale systemen en middelen die de oorzaken van armoede ondervangen zoals werkeloosheidsprogramma’s, microfinanciering, land, technologie, etc.

Ook moet er voor gezorgd worden dat arme mensen minder geraakt worden door natuurrampen of andere sociale en economische crises.

Vanuit het verstrekkende fonds zijn er financiële bijdragen mogelijk voor initiatieven die onder andere financiering en technologische ontwikkeling mogelijk maken, zowel lokaal als mondiaal.

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid, verbeterde voeding en promotie van duurzame landbouw
Eén op de negen mensen heeft niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Bestrijding van malnutritie, vooral voor vrouwen met jonge kinderen en ouderen, is het voornaamste doel.
Daarnaast wordt gericht op duurzame voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking. Hierbij is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen als vrouwen, oorspronkelijke bewoners van een land of gebied, vissers en herders.

Vanuit het verstrekkende fonds is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en initiatieven die veilig voedsel en duurzame voedselproductie mogelijk maken.

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling zo stelt de Verenigde Naties. Jaarlijks sterven zes miljoen kinderen nog voor hun vijfde levensjaar.
Daarnaast is moedersterfte in ontwikkelingslanden nog altijd veertien maal hoger dan in ontwikkelde landen. Om een einde te maken aan epidemieën en tropische ziekten wordt nadruk gelegd op onderzoek en het voorkomen en behandelen van drugsverslaving en alcoholmisbruik. Ook seksuele rechten en gezondheid krijgt aandacht.

Vanuit het verstrekkende fonds is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en initiatieven die bijdragen aan (het mogelijk maken van) onderzoek en behandeling. 

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Op het gebied van basisonderwijs is al veel verbeterd. 91% van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat naar school. 50% van de kinderen die niet naar school gaat woont in conflictgebieden.
Dit doel richt zich daarom niet alleen op primair onderwijs, maar ook secundair en tertiair onderwijs.
Kwaliteit van onderwijs krijgt ook bijzondere aandacht, met name op het gebied van duurzame ontwikkeling, duurzame levenstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Vanuit het verstrekkende fonds is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en initiatieven die het aanbieden van kwalitatief onderwijs mogelijk maken.

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. 
Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals. Schoon drinkwater zorgt voor minder infecties en schone toiletten op scholen zorgen ervoor dat meer meisjes naar school gaan. Er is genoeg drinkwater voor iedereen, maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. In 2030 moet iedereen toegang hebben tot schoon drinkwater en schoon en goed sanitair.

Vanuit het verstrekkende fonds is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en initiatieven die de beschikbaarheid van schoon drinkwater en schone toiletten mogelijk maken.

Terugdringen ongelijkheid tussen landen
De economische ongelijkheid binnen landen is toegenomen. Economische groei alleen is niet voldoende om ongelijkheid te
verminderen. De groei moet inclusief zijn.
Doel is om in 2030 het inkomen van de armste 40% sneller te laten groeien dan het nationale gemiddelde.
Migratie en mobiliteit van mensen moet hiervoor ook beter en veiliger georganiseerd worden. Ook moet een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken.

Vanuit het verstrekkende fonds is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten en initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van ongelijkheid en discriminatie, zowel lokaal als mondiaal.

Versterken implementatiemiddelen en revitaliseren wereldwijde partnerschappen voor duurzame ontwikkeling
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Vanuit het verstrekkende fonds is er subsidie mogelijk voor particulieren en lokale en mondiale organisaties om de realisatie van doelstellingen mogelijk te maken.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Nederland
  • Project gericht op jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te voorkomen
 • Afrika
  • Moeder-kind project
  • Renovatie school

Werkgebied

Lokaal tot wereldwijd.

Voorwaarden

Alle initiatieven worden gerelateerd aan één of meer van de zeven bovenstaand omschreven duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waar het verstrekkende fonds zich aan conformeert.
Zie ook de bijlage voor een uitgebreide toelichting.

Subsidie

Per project bedraagt de subsidie gemiddeld tussen de € 2.500 en € 68.000.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand