Subsidie voor betere samenwerking tussen patiënten-, gehandicapten- en/of cliëntenorganisaties

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kortdurende activiteiten, gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling, of met andere relevante partners. De hoofdaanvrager moet een organisatie zijn die zich primair richt op het behartigen van de belangen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte. Per subsidieaanvraag is er maximaal 5.000 euro beschikbaar. De regeling wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.

Toepassing

Subsidie voor het bevorderen van de samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt. De regeling wordt dit najaar voor een tweede keer opengesteld.

De projectsubsidie is voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen. Denk aan: bijeenkomsten of gesprekken om kennis en ervaring uit te wisselen of het bepalen van een gezamenlijke strategie.
De samenwerking kan gaan tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het ook om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties.

Doelgroep

Hoofdaanvrager
De hoofdaanvrager dient een organisatie te zijn die als kerntaak heeft om de belangen te behartigen van mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische ziekte.
Ook bestaande samenwerkingsverbanden, die zich richten op de behoefte van een brede doelgroep kunnen een aanvraag indienen. 

Samenwerkende partijen
Aanvragers vanuit onderstaande organisaties kunnen geen hoofdaanvrager zijn :

 • Zorgaanbieders en zorginstellingen
 • Kennisinstituten, hogescholen en universiteiten
 • MIND, Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland
 • Consultancy, onderzoeks-, begeleiding- en adviesbureaus
 • Advies en ondersteuning die vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt (gemeente, zorgloket, langdurige zorg)
 • Provincies, Gemeenten, organisaties voor uitvoering van de WMO.
 • Ontwikkelaars van commerciële producten of aanbieders van diensten.

Wel mag er met de hierboven genoemde organisaties samengewerkt worden als dit noodzakelijk is om bereik en impact te realiseren. Maar, deze organisaties kunnen geen hoofdaanvrager, projectleider, uitvoerder of bestuurlijk verantwoordelijke zijn in de projectgroep. 

 

Voorwaarden

 

Je aanvraag zal beoordeeld worden op o.a. onderstaande punten:

 • Relevantie aanvraag
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Procedure en tijdspad

In de bijlage (subsidieoproep) kun je een verdere specificatie terugvinden.

Restricties

De aanvraag kan geen betrekking hebben op:

 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
 • Activiteiten die primair gericht zijn op:
  • Studiemogelijkheden
  • Participeren in wetenschappelijk onderzoek
  • Activiteiten die samenhangen met richtlijnontwikkeling, kwaliteitstoetsing of ontwikkeling van medisch inhoudelijke kwaliteitsindicatoren.

Subsidie

Het gaat om een stimuleringsimpuls om samenwerking op te zetten. Het maximaal aan te vragen bedrag is €5.000 incl. btw. Totaal is er voor deze subsidieoproep €100.000 euro beschikbaar.

Binnen deze subsidieaanvraag kunnen kosten opgevoerd worden voor

 • Personele inzet vanuit de organisaties in het samenwerkingsverband
 • Kosten van het salaris van de professionals voor de tijd die zij aan de ontwikkeling van het netwerk besteden (dus niet de uren die besteed worden aan reguliere taken)
 • Zaalhuur en dergelijke (zoals reiskosten of vacatiegeld).

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).