Subsidie voor biodiversiteit, natuur en landschap

Subsidies
Subsidie voor het versterken van de biodiversiteit, voor initiatieven die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap. De subsidieaanvraag staat open voor groepje buurtbewoners of lokale natuurwerkgroepen  die zich inzetten voor natuur, groen of landschap. De subsidie bedraagt maximaal 4.000 euro per aanvraag, op = op.

Toepassing

Verstrekken van projectsubsidie voor initiatieven die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap, zoals:

 • Het herstellen van landschapselementen ter bevordering van het voorkomen van vlinders, wilde bijen of andere insecten
 • De aanleg van bloem- en kruidenrijke vegetaties ter bevordering van het voorkomen van vlinders, wilde bijen of andere insecten
 • Zaai- (bloemen- en kruidenmengsels) en plantgoed die aantrekkelijk zijn voor insecten als vlinders, bijen etc.
 • Kleine (schuil)voorzieningen voor dieren, zoals bijenhotels, vogel- en vleermuiskasten
 • Andere initiatieven

Doelgroep

De regeling is voor buurtbewoners (minstens drie) en lokale natuurwerkgroepen.

Werkgebied

Provincie Drenthe.
Er kan alleen aangevraagd worden als men in de Provincie Drenthe woont of gevestigd is.

Voorwaarden

 • Er moet sprake zijn van een project met biodiversiteitversterkende maatregelen (bijvoorbeeld pootgoed, aanlegkosten natuurmaatregelen, vogelhuisjes, insectenhotels etc.)
 • Het project is duurzaam, zichtbaar en tastbaar aanwezig op openbaar terrein
 • De aanvragers voeren het project (grotendeels) zelf uit
 • Over het beheer en onderhoud zijn afspraken gemaakt met de terreineigenaar
 • Het project is niet strijdig met het beleid van provincie, gemeente en waterschap
 • Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast
 • Het project is een initiatief vanuit de samenleving (bottom-up)

Restricties

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Kosten voor de aanschaf van materieel (zoals gereedschap)
 • Loon- of arbeidskosten van vrijwilligers
 • Kosten die gemaakt worden ten behoeve van beheermaatregelen
 • Kosten voor het (laten) maken van een beheerplan
 • Kosten voor het aanschaffen, plaatsen of aanleggen van infra/hekwerken/tuinmeubilair
 • Kosten die in de begroting van de desbetreffende activiteit worden aangeduid als onvoorziene of overige kosten
 • Kosten voor de aanschaf van voorzieningen om dieren (in) te houden

Subsidie

Er is drie jaar lang een subsidiepot van 20.000 euro beschikbaar (in 2019, 2020 en 2021 elk jaar). Er geldt: op = op. De plannen moeten altijd overlegd worden met de grondeigenaar (bijvoorbeeld gemeente of waterschap).

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,-- en een maximum van € 4.000,-- per aanvraag.
Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.

Aanvragen

Online, via de website van de subsidieverstrekker (zie links).