Subsidie voor bos- en landgoedeigenaren en organisaties gericht op educatieve natuur- en landschapsvoorlichting

Subsidies
Subsidie voor o.a. landschapselementen en investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voortplanten, opgroeien en foerageren van diersoorten, en de aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden, kleinschalige recreatieve voorzieningen en eenvoudige houten loopbruggetjes. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor het opstellen van een biodiversiteitsplan, het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap en educatieve natuur- en landschapsvoorlichting gericht op jongeren. Het exacte subsidiebedrag is erg afhankelijk van het soort activiteiten en het soort aanvrager. De subsidie voor gemeenten is bijvoorbeeld gemaximaliseerd tot maximaal 100.000 euro per gemeente, terwijl bos- en landgoedeigenaren maximaal 200.000 euro subsidie kunnen aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, zolang het subsidieplafonds van 1.300.000 euro niet is bereikt.

Toepassing

Er kan subsidie worden verstrekt voor onderstaande activiteiten:

 • Aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen
 • Maatregelen die het voortplanten, opgroeien en foerageren van diersoorten mogelijk maken in een bestaand gebied of binnen migratieafstand van een gebied waar diersoorten voorkomen
 • Opstellen van een biodiversiteitsplan
 • Aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden
 • Aanleg van kleinschalige recreatieve voorzieningen
 • Aanleg van eenvoudige houten loopbruggetjes
 • Burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap
 • Educatieve natuur- en landschapsvoorlichting gericht op jongeren
 • Investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • Gemeenten
 • Bos- of landgoedeigenaren
 • Stichtingen met als statutaire doelstelling educatieve natuur- en landschapsvoorlichting, voor zover het om een subsidieaanvraag gaat voor educatieve natuur- en landschapsvoorlichting gericht op jongeren

De subsidie kan ook worden verstrekt aan andere personen dan rechtspersonen.

Subsidie voor het opstellen van een biodiversiteitsplan wordt overigens alleen verstrekt aan gemeenten.

Werkgebied

Provincie Gelderland.

Voorwaarden

Aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen, niet zijnde struweelhagen en heggen

 • De aan te leggen houtopstanden omvatten tenminste 10 are
 • De aan te leggen rijbeplanting omvat tenminste 10 bomen
 • De aan te leggen boomgaarden hoogstamboomgaarden zijn en tussen de 15 en 50 bomen omvatten
 • Het achterstallig onderhoud, gedurende vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag, niet is gesubsidieerd en aan de volgende landschapselementen plaatsvindt:
  • Poelen alsmede wielen en kolken
  • Struweelhagen
  • Lanen van ten minste 50 jaar oud
  • Houtwallen in combinatie met het herstel van wallichamen, greppels, en het handhaven van enkele staande dode bomen
  • Hoogstambomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en onderdeel zijn van een boomgaard van tenminste tien fruitbomen
  • Knotbomen met een diameter van tenminste 20 centimeter op een hoogte van 1,50 meter van de grond en geplaatst in een rij van tenminste 10 bomen
  • Steilranden

Maatregelen die het voortplanten, opgroeien en foerageren van diersoorten mogelijk maken in een bestaand gebied of binnen migratieafstand van een gebied waar diersoorten voorkomen

 • De subsidieaanvrager maatregelen ter verbetering of realisering van een gebied onderbouwt met een projectplan
 • Het uitvoeren van de maatregelen ter verbetering of realisatie van een leefgebied gericht is op een niet-prioritaire inheemse diersoort
 • Aan te leggen poelen, zijnde een maatregel ter verbetering of realisatie van een gebied als bovenstaand omschreven:
  • Een minimale omvang hebben van 3 are en gelegen zijn op een locatie met grondwatertrap 3 of natter
  • Gelegen zijn in gebieden waar de boomkikker, heikikker of kamsalamander voorkomt
  • Gras- en akkerranden, zijnde een maatregel ter verbetering of realisatie van een gebied zoals bovenstaand omschreven, minimaal vier meter breed zijn

Het opstellen van een biodiversiteitsplan

 • Het biodiversiteitsplan in ieder geval de volgende onderwerpen beschrijft:
  • In het gebied voorkomende planten en dieren
  • In het gebied gewenste planten en dieren
  • Het actief beschermen van de in het plan genoemde soorten
  • Natuurinclusief bouwen en vergunnen
  • Het inrichten en beheren van openbaar groen en bermen, en
  • Het betrekken van inwoners bij biodiversiteit

Aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden

 • De aanleg van openbaar toegankelijke onverharde paden aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Het initiatief voor de aanleg van de paden afkomstig is vanuit de samenleving
  • De aanleg van de paden de beleving van het landschap en de verdiencapaciteit van recreatie en toerisme vergroot
  • De paden worden opgenomen in een wandelnetwerk

Aanleg van eenvoudige houten loopbruggetjes

 • De loopbruggetjes worden aangelegd in openbaar toegankelijke routes ter vervanging van oorspronkelijk aanwezige bruggen

Investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten

 • De investeringen zijn van belang voor de identiteit van het landschap en voor zover het wielen en kolken betreft, deze zijn aangewezen als identiteitsbepalend element in het gemeentelijk landschapsbeleid

Verder moeten de kosten voor subsidiabele activiteiten voldoen aan de normen uit het Normenboek Natuur, Bos en Landschap, uitgegeven door Wageningen University & Research, mits hierin voor de betreffende subsidiabele activiteit een norm is opgenomen.  

Restricties

Onderstaande kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • De aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen en maatregelen die het voortplanten, opgroeien en foerageren van diersoorten mogelijk maken in een bestaand gebied of binnen migratieafstand van een gebied waar diersoorten voorkomen binnen het Gelders Natuur Netwerk
 • Rapportage of verantwoording
 • Aankoop of verkoop van onroerende goederen en waardedaling van grond
 • Ambtelijke inzet
 • Vergoeding voor het beheer van gras- of akkerranden en opbrengstderving als bedoeld bij investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten
 • Vergoeding voor het vellen en opruimen van bomen in bestaande lanen bij laanherstel

Subsidie

 • De subsidie aan gemeenten bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten voor activiteiten binnen de begrenzing van de Gelderse Nationale Landschappen
 • Voor activiteiten buiten de begrenzing van de Nationale Landschappen bedraagt de subsidie aan gemeenten ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten
 • Voor gemeenten geldt een minimum van € 25.000 per subsidieaanvraag en een maximum van € 200.000 per gemeente.
 • De subsidie aan bos- en landgoedeigenaren bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7.500 per subsidieaanvraag en een maximum van € 200.000 per bos- en landgoedeigenaar.
 • De subsidie voor educatieve natuur- en landschapsvoorlichting gericht op jongerenbedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 7.500 per subsidieaanvraag en een maximum van € 25.000 per aanvrager
 • Planvorming in combinatie met uitvoering van de subsidiabele activiteit gericht op de aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen is subsidiabel tot een maximum van 10% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500
 • Voor particuliere aanvragers is projectleiding en coördinatie subsidiabel tot een maximum van 15% van de subsidiabele kosten
 • De normbedragen voor de aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen bedragen per eenheid:
  • Poelen, wielen en kolken: € 3,00 per m2
  • Struweelhagen: € 11,00 per m
  • Lanen: € 30,00 per boom
  • Houtwallen: € 1,53 per m2
  • Hoogstamfruitbomen: € 51,15 per boom
  • Knotbomen: € 34,11 per boom
  • Steilranden: € 0,39 per m2
 • De subsidie voor het opstellen van een biodiversiteitsplan bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000
 • De subsidie voor investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten bedraagt ten hoogste 25% van de investering met een maximum van € 5.000 per element

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Je kunt de subsidie aanvragen zolang het subsidieplafonds van de regeling niet is bereikt.