Subsidie voor charitatieve wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning voor charitatieve wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen, in het bijzonder gericht op jongeren en ouderen.

Voorwaarden

 • De aanvraag indienende instantie dient in Nederland gevestigd te zijn
 • Betreffende instantie dient rechtspersoonlijkheid te bezitten (stichting of vereniging)
 • De ontvangen aanvraag dient een instantie zonder winstoogmerk te betreffen
 • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
 • De doeleinden van de aanvragende instantie dienen van sociaal / maatschappelijke of culturele aard te zijn
 • De haalbaarheid van het project moet reëel zijn
 • In beginsel worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatiekosten van een project, tenzij voor een beperkte startperiode
 • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken
 • Primair worden lokale projecten gehonoreerd, vervolgens regionale, landelijke en internationale projecten
 • Er vindt toetsing plaats van het deel overhead versus het deel dat beschikbaar is voor het feitelijke project

Restricties

Het fonds verleent in principe geen steun voor:

 • Individuen
 • Instellingen en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • Instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten of overheadkosten
 • Instellingen die uitsluitend een niet projectgebonden aanvraag indienen
 • Instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren

Aanvragen

Via een online aanvraagformulier (zie links)

Meesturen

 • De actuele statuten van uw organisatie
 • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister
 • De meest recente jaarrekening en jaarverslag
 • Een volledige projectbeschrijving
 • Een projectbegroting
 • Vermelding van de fondsen / instanties waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend