Subsidie voor cO2 reductie en mijden spits

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op verkeersdeelnemers zoals werknemers, bezoekers of scholieren, die ervoor zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft en voor projecten gericht op het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag.

Toepassing

Subsidie voor kansrijke activiteiten op het gebied van spitsmijding en CO2-reductie. Er is hierbij aantoonbare relatie tussen de te subsidiëren activiteiten en de bijdrage van die activiteiten aan het mijden van de spits en CO2-reductie.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

De aanvrager is geen natuurlijk persoon én is fysiek gevestigd in Overijssel, waarbij aanvragers met een fysieke vestiging in de gemeente Deventer uitgesloten zijn om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden

 • De aanvrager is geen natuurlijk persoon én is fysiek gevestigd in Overijssel, waarbij aanvragers met een fysieke vestiging in de gemeente Deventer uitgesloten zijn om een aanvraag in te dienen
 • De activiteiten richten zich op verkeersdeelnemer
 • Het effect op spitsmijding is voldoende
 • De aanvrager kan na de subsidieperiode overgaan tot structurele maatregelen op het gebied van spitsmijding en CO2-reductie
 • Indien de te verstrekken subsidie staatssteun oplevert in de zin van artikel 107 eerste lid van het VWEU, dan voldoet de subsidie aan de algemene de-minimisverordening.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Het is mogelijk dat meerdere bedrijven een gezamenlijke aanvraag indienen, waarbij één van die bedrijven als penvoerder optreedt.

Meesturen

 • Projectplan, met hierin weergegeven:
  • Welke activiteiten uitgevoerd gaan worden
  • Op hoeveel verkeersdeelnemers de activiteiten gericht zijn
  • Het te verwachten resultaat en de bijdrage aan spitsmijding in Overijssel
  • Een plan voor monitoring van de resultaten van de spitsmijding en CO2-reductie
  • Op welke wijze de aanvrager na de subsidieperiode overgaat tot structurele maatregelen op het gebied van spitsmijding
  • Een projectbegroting waarin een overzicht wordt gegeven van de totale projectkosten