Subsidie voor cruciale jeugdzorg

Subsidies,
Financieringen en kredieten
De subsidieregeling is bedoeld voor activiteiten die de cruciale vormen van jeugdzorg in stand houden bij liquiditeitsproblemen. Deze regeling is van toepassing op aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen. De subsidie bedraagt maximaal 15% van het deel van de jaaromzet van de organisatie dat jeugdhulp of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering betreft. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

De Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg is bedoeld voor activiteiten die de cruciale vormen van jeugdzorg in stand houden. De subsidie kan worden aangevraagd voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Deze regeling is van toepassing op aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van jeugdhulp of gecertificeerde instellingen.

Werkgebied

De activiteiten moeten plaatsvinden in Nederland.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Er is sprake van een aantoonbaar liquiditeitsprobleem
 • De subsidie wordt binnen een in het besluit tot subsidieverlening te bepalen termijn, maar uiterlijk binnen één jaar na het besluit tot subsidieverlening terugbetaald op basis van de liquiditeitsprognose en het continuïteitsplan
 • Er is sprake van cruciale jeugdzorg als bedoeld in artikel 3, tweede lid
 • Het liquiditeitsprobleem is niet op te lossen met behulp van de betrokken gemeenten en de Jeugdautoriteit
 • De organisatie kan aantonen dat zij met de subsidie in staat is de continuïteit van de cruciale jeugdzorg te borgen
 • Er is een uitvoeringsovereenkomst met de Staat.

Restricties

De subsidie wordt alleen verstrekt als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast kan de minister één of meer bepalingen van de regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken als toepassing tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2023 €10.000.000.

De subsidie bedraagt maximaal 15% van het deel van de jaaromzet van de organisatie dat jeugdhulp of de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering betreft.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen

 • Statuten
 • Kopie van een bankafschrift
 • Beschrijving van de ondernemingsstructuur, met toelichting over de zeggenschap
 • Meest recente jaarrekening inclusief jaarverslag en controleverklaring, dan wel een concept jaarrekening, indien het jaar is afgerond en nog geen accountantsverklaring is afgegeven
 • De begroting van het huidige kalenderjaar en een begroting van het komende kalenderjaar
 • Liquiditeitsprognose per maand, voor de periode van achttien maanden na het indienen van de aanvraag, aansluitend bij de jaarrekening of concept jaarrekening,
 • Overzicht van de omzetspreiding per jeugdhulpregio, op basis van de omzet van de jaarrekening of concept jaarrekening
 • Overzicht van het aantal jeugdigen per zorgvorm in het huidige en voorgaande kalenderjaar
 • Getekende uitvoeringsovereenkomst 

De aanvraag gaat daarnaast vergezeld van een continuïteitsplan van de aanvrager, opgesteld in overleg met de betrokken gemeenten, waaruit blijkt:

 • Dat sprake is van cruciale jeugdzorg , en een mogelijke discontinuïteit daarvan
 • Dat sprake is van een aantoonbaar liquiditeitsprobleem
 • Wat de organisatie en de betrokken gemeenten tot nu toe reeds hebben ondernomen om discontinuïteit te voorkomen
 • Dat en hoe het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft bemiddeld
 • Welke activiteiten de organisatie nu voorstelt om de continuïteit te borgen en wat de noodzakelijke kosten hiervan zijn
 • Dat en hoe de continuïteit gedurende en na afloop van de subsidieperiode geborgd is
 • Wat de rol en bijdrage van de betrokken gemeenten is bij de activiteiten
 • Welk subsidiebedrag gelet op de liquiditeitsprognose en de begroting noodzakelijk is om de continuïteit te borgen
 • Hoe de subsidie uuiterlijk binnen één jaar wordt terugbetaald

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand